Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Situacions d’interacció: les situacions i les seves perspectives d’anàlisi.
2. Continguts conductuals de la interacció: conflicte, negociació, cooperació, competència, agressió.
3. Necessitats d’intervenció: des de la rutina fins a l’emergència.
4. Tècniques de control personal: Relaxació. Consciència de la situació. El cos en moviment. Control de la veu.
5. Tècniques de control de la situació: Interpretació de la situació. Conducció del grup. Improvisació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.