Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- El Product Placement com a política de comunicació. Història i definició.
Tema 2.- Utilitat de la inserció de la marca en la ficció audiovisual.
Tema 3.- Tipologies de Product Placement. Característiques de cadascuna.
Tema 4.- Planificació estratègica. Incorporació del Product Placement en el Pla de Comunicació.
Tema 5.- Valoració econòmica.
Tema 6.- Legislació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.