Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Presentacions en Públic: rendibilitza la teva imatge Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sra. Mercedes Hernández Checa Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Aconsegueix l’èxit en les teves presentacions en públic: per empreses, en rodes de premsa o en entrevistes personals.
Rendibilitza la teva imatge practicant les teves presentacions públiques.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet, equip audiovisual.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Presentació d'idees a empreses.
Presentació física de la idea.
Presentació a l’empresa. L’entrevista.
Tema 2. Presentació de rodes de premsa.
Preparació i presentació de la Roda de Premsa.
Tema 3. Entrevistes personals a televisió.
L'Entrevistador i l'entrevistat.
Tema 4. Entrevistes personals a ràdio.
L'Entrevistador i l'entrevistat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà en la pràctica les formes de fer presentacions personals i d'empresa. X  X  X      
OG2.- L'alumne posarà en escena de les seves propostes i aprendrà a enfrontar-se a les entrevistes dels mitjans de comunicació.  X  X      

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a presentar projectes a empreses. X X
OE2.- L'alumne coneixerà les característiques pràctiques de la presentació d'una roda de premsa. X X
OE3.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X
OE4.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- GARCÍA CARBONELL. PRESENTACIONES EFECTIVAS EN PÚBLICO. Editorial: EDAF 2006. ISBN: 9788441417540.
- ACOSTA, JOSE MARIA. HABLAR EN PÚBLICO. ESIC EDITORIAL, 2013. ISBN: 9788473568951.
- PIKE, ROBERT W. PRESENTACIONES EFICACES: CONOZCA LOS TRUCOS Y SECRETOS PARA HACER DE SUS PRESENTACIONES ARMAS DE EXITO EN SU TRABAJO FUND. CONFEMETAL, 2007. ISBN: 9788496743137.
- CANO MUÑOZ, ISIDRO. EL DON DE LA PALABRA: HABLAR PARA CONVENCER. EDICIONES PARANINFO, S.A., 2006. ISBN: 9788497324236.
- TRIGO ARANDA, VICENTE. POWERPOINT 2013. ANAYA MULTIMEDIA, 2013. ISBN: 9788441534100.
- GARCÍA GONZÁLEZ, JOSE M. HABLAR BIEN EN PÚBLICO (EBOOK) BRESCA, 2012. ISBN 9788415505778.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 60%
2 Activitats de formació

L'alumne haurà de crear les seves presentacions i realitzar-les  simulant una situació real.

Grupal (4) 20%
3 Seminari

A partir d'una idea, els alumnes en grup de treball, desenvoluparan una presentació, tot triant  la millor forma de ser exposada en públic.

Grupal (4) 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)