Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Presentació d'idees a empreses.
Presentació física de la idea.
Presentació a l’empresa. L’entrevista.
Tema 2. Presentació de rodes de premsa.
Preparació i presentació de la Roda de Premsa.
Tema 3. Entrevistes personals a televisió.
L'Entrevistador i l'entrevistat.
Tema 4. Entrevistes personals a ràdio.
L'Entrevistador i l'entrevistat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.