Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i participar de forma activa a classe. La participació activa i significativa serà valorada positivament.
Es realitzaran dues sessions en format Master Class:

- Branded Content TV: Case Study per A. AltadillBranded Content Strategist at El Terrat de Produccions, S.L.
Anàlisi de la integració del Social Media a la TV. Estudi de les tendències estratègiques relacionals més efectives al mitjà TV. Debat sobre resultats i visió del teleespectador. 

Monitorització de campanyes en Social Media: Brandchats per X. AlbaredaProject Manager at Digital Networks member team at e-laCaixa.

Creació d’algoritmes de tracking per tal de monitoritzar el soroll en Social Media generat pels usuaris/influencers entorn a la marca. Estudi de les eines més utilitzades per canal i anàlisi de les estructures de tracking més comuns (web i mobile).

Individual 10%
2 Carpeta d'aprenentatge

Es duran a terme dues pràctiques individuals en les que s’haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del curs. Les pràctiques es basaran en l’optimització d’un canal propi aplicant els conceptes estudiats al llarg del curs.

Individual 20%
3 Examen

Aquesta part serà obligat assolir una nota mínima superior o igual al 5 sobre 10.

Individual 70%