Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Conceptos básicos publicitarios.

Tema 2: Los mecanismos básicos de persuasión.

Tema 3: La evaluación de la comunicación.

Tema 4: La investigación publicitaria de mercados.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.