Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Introducció al Dret

1. CONCEPTES PRELIMINARS.

El Dret: origen i fonaments del concepte. Definició i característiques. Classificacions del Dret i divisions de l’ordenament jurídic.

2. EL DRET OBJECTIU.
2.1 Fonts del Dret. A) La llei: concepte, jerarquia entre les diverses normes estatals. Dret de la UE: entrada en vigor, eficàcia, extinció. B) El costum. C) Els principis generals del Dret. D) Fonts indirectes: la jurisprudència.
2.2 La interpretació de les normes jurídiques. L’esfera d’acció de les normes jurídiques: els àmbits personal, temporal i territorial.
3. EL DRET SUBJECTIU.
3.1 La relació jurídica. Diverses categories de drets subjectius. Naixement i extinció de la personalitat física; capacitat d’obrar; seu de la persona jurídica; nacionalitat, regionalitat i estat de família; el Registre Civil; els drets de la personalitat. Les persones jurídiques i les seves classes.
3.2 Les coses com a objecte dels drets. El negoci jurídic: concepte; classes; elements; la representació; la interpretació; la ineficàcia. La prova dels fets. Influència del temps en el naixement i en l’extinció dels drets: còmput del temps; la prescripció; la caducitat.

Bloc 2 Títol: Introducció a les especialitats del Dret: Dret Civil; Dret Penal; Dret del Treball; Dret Mercantil; Dret Administratiu; Dret Tributari

1. DRET CIVIL.
1.1. Les institucions civils. El Codi Civil espanyol. El dret foral o especial: els territoris forals; competències legislatives de les Comunitats Autònomes. La Legislació civil catalana.
1.2. L’obligació: concepte, estructura, elements, fonts i classificació. L’incompliment de les obligacions: concepte, classes, causes i conseqüències. Garanties de l’obligació. Transmissibilitat de les obligacions. Modes d’extinció de les obligacions.
1.3. Els contractes.
A) Els contractes en general: classificació, elements, efectes, interpretació i ineficàcia.
B) Els contractes en particular. Tipologia.
1.4. Drets reals.
A) Dret de les coses. Drets provisionals i definitius. Adquisició i extinció dels drets reals en general.
B) Dret de propietat. Adquisició. Les anomenades propietats especials. El Registre de la Propietat.
C) Els drets reals limitatius del domini: gaudi; garantia; adquisició.
1.5. Dret de Família i Successions.
A) El Matrimoni. Obligacions i drets. Cessament de la vida conjugal.
B) Relacions paterno-filials. Pàtria potestat. Relacions quasi familiars: la tutela.
C) Relacions parentals.
D) La successió “mortis causa”.
E) El Codi Civil Català. Llibre II: persona i família. Regulació específica.
2. DRET PENAL.
Característiques del Dret Penal. El Codi Penal espanyol. El delit: concepte, elements, classificacions i formes de participació. La figura del Jurat a Espanya. L’organització judicial penal. El procés penal.
3. DRET DEL TREBALL.
Definició i característiques. Normes bàsiques. El contracte de treball. La seguretat social. La jurisdicció laboral.
4. DRET MERCANTIL.
4.1 Concepte i caràcters. Normativa bàsica. Titulars jurídics de l’empresa: L’empresari individual. El Registre Mercantil.
4.2 Les diverses classes de societats mercantils.
4.3 Els diversos contractes mercantils al Codi de Comerç. Els contractes d’adhesió i les clàusules abusives.
4.4 Crisi econòmica de l’empresa: la Llei Concursal espanyola i el procediment concursal.
5. DRET ADMINISTRATIU.
5.1 L’Administració Pública, el Dret Administratiu i les seves característiques. Les diverses Administracions Públiques. Tipologia general de los ens públics. Els principis de legalitat i autotutela.
5.2 L’acte administratiu: concepte, elements, classes i eficàcia dels actes administratius. El silenci administratiu. Validesa i invalidesa dels actes administratius.
6. DRET TRIBUTARI.
Conceptes generals. Els tributs a Espanya. Principals impostos: IVA, IRPF, Societats. Els procediments de sanció i penalització.