Formulari d'accés

Metodologia i organització general

Avui dia tots els professionals necessiten posseir certs coneixements jurídics que li facilitin la presa de decisions donat que, freqüentment, aquestes comportaran conseqüències legals.

L’objectiu d’aquesta assignatura és impartir les bases del Dret Públic i Privat des d’un punt de vista conceptual, de manera que l’estudi es concreta entorn a les fonts del dret i a les diferents institucions jurídiques. L’alumnat adquirirà la capacitat d’entendre determinades matèries del dret, necessàries per a completar aquests estudis i per a la pràctica professional que d’ells es deriven.

Les classes seran principalment de caràcter magistral, tot i que, en cas necessari i en funció del temari, es podran introduir treballs escrits que els estudiants hauran d’elaborar seguint les indicacions del seu docent. L’actitud positiva i activa de l’alumnat és necessària per aconseguir els objectius plantejats.