Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Comunicació Codi 360386
Matèria M1. Marc Teòric de la Comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. L. G. / Dra. C. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura s’organitza en dos blocs docents independents, però amb una lògica transversal. El primer és un bloc introductori i està dedicat a definir els principals conceptes i objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, contextualitzant-los dintre de les actuals transformacions tecnològiques, culturals i socials.

El segon bloc, el veritable gruix de l’assignatura, recupera les principals teories clàssiques situant-les en el seu context històric i social. S’utilitzaran 3 eixos bàsics de treball que seran: identitat, cultura i societat, i construcció de sentit simbòlic per desenvolupar i aplicar els continguts teòrics del bloc.

L’objectiu fonamental de l’assignatura és aplicar els conceptes teòrics als objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, conèixer les perspectives d’aproximació més recurrents i la seva relació amb el context social i cultural canviant en el que vivim. S’utilitzaran projectes i recerques desenvolupats durant els últims anys com exemples i materials de treball.

Els objectius de cada bloc es fixaran en una sessió inicial de contrast d’expectatives, on també es planificarà el calendari d’activitats. Cadascun dels blocs està dividit en epígrafs que funcionaran metodològicament de la mateixa manera. Les sessions magistrals serviran per presentar els continguts bàsics i centrals. Els conceptes principals es treballaran en profunditat a través de debats i activitats d’aplicació desenvolupades a l’aula mitjançant material facilitat pel professor i aportacions dels alumnes . Finalment, els alumnes hauran de fer un examen teòric i d’aplicació on hauran de demostrar els seus coneixements sobre els conceptes treballats durant el curs.

Temari
Bloc 1 Títol: La comunicació com a objecte d'estudi
Tema 1. L’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació
1.1.  Les característiques de la comunicació com objecte d’estudi: conceptes bàsics
1.2.  Els principals dilemes de la comunicació
1.3.  Els reptes de la Teoria de la Comunicació a la societat actual
Bloc 2 Títol: Perspectiva i vigència actual de les teories clàssiques de la comunicació
Tema 2. Les teories clàssiques de la comunicació
2.1. Crítics i funcionalistes
2.1.1. L’Escola de Frankfurt: la perspectiva crítica.
2.1.2. La mass communication research: de les funcions als efectes limitats.
2.2. La construcció del jo, del relat i l’impacte de la tecnologia
2.2.1. Els usos i gratificacions: els usos de la comunicació.
2.2.2. L’Interaccionisme simbòlic: la construcció del jo.
2.2.3. La construcció de la realitat: narratives i metàfores.
2.2.4. L'Escola de Toronto: el mitjà és el missatge.
2.3. Ideologia hegemònica, apropiacions i resistències
2.3.1. Els estudis Culturals: hegemonia i resistència.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
 C2  Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C6  C13 
OG1.- L'alumne definirà i comprendrà els conceptes bàsics de la teoria de la comunicació. X X      
OG2.- L'alumne reflexionarà de manera crítica sobre la relació de la comunicació amb les transformacions culturals i socials. X X   X  
OG3.- L'alumne es familiaritzarà amb les principals perspectives teòriques i autors de la teoria de la comunicació.   X X X  
OG4.- L'alumne analitzarà sobre la presència i rellevància de la comunicació en l’estudi de casos concrets. X X X X X
OG5.- L'alumne coneixerà i analitzarà la investigació comunicativa actual, les diferents metodologies i els principals resultats.   X X X X
OG6.- L'alumne reflexionarà sobre els elements teòrics i pràctics aplicats a la vida professional. X     X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics de la teoria de la comunicació i situar-los en un context ampli i multidisciplinari. X          
OE2.- L'alumne localitzarà i assumirà les característiques complexes de l’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació. X          
OE3.- L'alumne reconeixerà la centralitat de la comunicació en els processos socials.   X        
OE4.- L'alumne analitzarà de forma crítica el paper de la comunicació en les societats actuals.   X        
2 OE5.- L'alumne coneixerà els autors i escoles teòriques més rellevants dintre de la teoria de la comunicació. X   X      
OE6.- L'alumne identificarà i analitzar críticament la vigència actual de les teories clàssiques.     X     X
OE7.- L'alumne detectarà els principals factors de desenvolupament de la disciplina. X   X      
OE8.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en el casos pràctics específics.   X   X    
OE9.- L'alumne descobrirà en la recerca en comunicació un nou camp professional i identificar els valors associats.           X
OE10.- L'alumne aplicarà analíticament el potencial dels conceptes teòrics en casos pràctics de la vida professional.       X   X
OE11.- L'alumne coneixerà les principals tendències en la recerca en comunicació.          X  
OE12.- L'alumne identificarà i avaluarà de manera crítica el paper de la recerca en comunicació en casos pràctics.       X  X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0,5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 6,5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 6 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 5 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1,5                

Fonts d'informació
MANUALS BÀSICS
ESTRADA, A.; RODRIGO, M. Teories de la comunicació. Barcelona: Editorial UOC, 2009. ISBN 9788497888653.
FARRÉ, J. Invitació a la teoria de la comunicació. Valls: Cossetània, 2005. ISBN 9788497911320.
MATTELART, A.; MATTELART, M. Historia de las teorías de la comunicación. Madrid: Paidós Ibérica, 2013. ISBN 9788449318054.
RODRIGO, M. Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB, 2001. ISBN 9788449021947.
WEST, R.; TURNER, L. Teoría de la comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: McGraw Hill, 2005. ISBN 9788448142131.
WOLF, M. La investigación de la comunicación de masas. Madrid: Paidós Ibérica, 1987. ISBN 9788475094373.

LECTURES COMPLEMENTÀRIES
AGUADO, Y.M.; MARTÍNEZ, J. (Coord.). Sociedad móvil. Tecnología, identidad y cultura. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. ISBN 9788497428750.
BERNAYS, E. Propaganda. Barcelona: Ed. Melusina, 2008 [1928]. ISBN 9788496614420.
BUSQUET, J. La cultura. Barcelona: Editorial UOC, 2007. ISBN 9788497885270.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009. ISBN 9788420684994.
ECO, U. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Tusquets Editores, 1995. ISBN 9788472238695.
GIROUX, H. Cine y entretenimiento. Barcelona, Paidós, 2003. ISBN 9788449314742.
Goffman, E. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Madrid: Amorrortu Ed., 2009, ISBN
HALL, S. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London: Routledge, 1996. ISBN 9780415079068.
LAZARSFELD, P.; MERTON, R. “Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada”. Dins: de Moragas, M. (ed.). Sociología de la comunicación de masas II. Estructura, funciones y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1985, pp. 22-49. ISBN 9788449308123.
MARCUSE, H. El hombre Unidimensional. Madrid: Editorial Ariel, 1994. ISBN 9788434488458.
McLUHAN, M. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 2009. ISBN 9788449322037.
SILVERSTONE, R. ¿Por qué estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrortu, 2004. ISBN 9789505186556.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit

L’activitat consisteix en 6 proves tipus test que es desenvoluparan al llarg de tot el curs. Serviran per avaluar que els alumnes han llegit i comprés els textos obligatoris que serveixen de suport als temes.
Cadascuna de les 6 activitats consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pel professor.
2) Un qüestionari tipus test sobre el contingut del text que els alumnes han de contestar.

Grupal 20%
2 2 Col·loquis Durant el transcurs del curs, es plantejaran diversos exercissis i pràctiques de curta durada a l’aula per treballar el contingut del temari. S’avaluarà l’assistència i participació activa en aquestes activitats. Individual 10%
3 2 Activitats d’Aplicació: 1

S’avaluarà la capacitat dels alumnes d’aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Individual 10%
Activitats d’Aplicació: 2

S’avaluarà la capacitat dels alumnes per aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Grupal 
SÍ  10% 
6 1-2 Examen Un examen escrit on cal desenvolupar els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
És necessari aprovar per separat cadascuna d'aquestes tres proves per poder fer mitjana.
Seqüen-ciació  Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Els alumnes que optin per l’avaluació única hauran de lliurar 1 treball durant el curs que es desenvoluparan sota la tutela del professor. S’hauran de posar en contacte a l'inici de l'assignatura amb el docent per plantejar els temes, objectius i calendari d’entrega.
Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic.
25%
2 Examen Prova on desenvolupament els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)