Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit

L’activitat consisteix en 6 proves tipus test que es desenvoluparan al llarg de tot el curs. Serviran per avaluar que els alumnes han llegit i comprés els textos obligatoris que serveixen de suport als temes.
Cadascuna de les 6 activitats consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pel professor.
2) Un qüestionari tipus test sobre el contingut del text que els alumnes han de contestar.

Grupal 20%
2 2 Col·loquis Durant el transcurs del curs, es plantejaran diversos exercissis i pràctiques de curta durada a l’aula per treballar el contingut del temari. S’avaluarà l’assistència i participació activa en aquestes activitats. Individual 10%
3 2 Activitats d’Aplicació: 1

S’avaluarà la capacitat dels alumnes d’aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Individual 10%
Activitats d’Aplicació: 2

S’avaluarà la capacitat dels alumnes per aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Grupal 
SÍ  10% 
6 1-2 Examen Un examen escrit on cal desenvolupar els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
És necessari aprovar per separat cadascuna d'aquestes tres proves per poder fer mitjana.
Seqüen-ciació  Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Els alumnes que optin per l’avaluació única hauran de lliurar 1 treball durant el curs que es desenvoluparan sota la tutela del professor. S’hauran de posar en contacte a l'inici de l'assignatura amb el docent per plantejar els temes, objectius i calendari d’entrega.
Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic.
25%
2 Examen Prova on desenvolupament els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 100%