Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C6  C13 
OG1.- L'alumne definirà i comprendrà els conceptes bàsics de la teoria de la comunicació. X X      
OG2.- L'alumne reflexionarà de manera crítica sobre la relació de la comunicació amb les transformacions culturals i socials. X X   X  
OG3.- L'alumne es familiaritzarà amb les principals perspectives teòriques i autors de la teoria de la comunicació.   X X X  
OG4.- L'alumne analitzarà sobre la presència i rellevància de la comunicació en l’estudi de casos concrets. X X X X X
OG5.- L'alumne coneixerà i analitzarà la investigació comunicativa actual, les diferents metodologies i els principals resultats.   X X X X
OG6.- L'alumne reflexionarà sobre els elements teòrics i pràctics aplicats a la vida professional. X     X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics de la teoria de la comunicació i situar-los en un context ampli i multidisciplinari. X          
OE2.- L'alumne localitzarà i assumirà les característiques complexes de l’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació. X          
OE3.- L'alumne reconeixerà la centralitat de la comunicació en els processos socials.   X        
OE4.- L'alumne analitzarà de forma crítica el paper de la comunicació en les societats actuals.   X        
2 OE5.- L'alumne coneixerà els autors i escoles teòriques més rellevants dintre de la teoria de la comunicació. X   X      
OE6.- L'alumne identificarà i analitzar críticament la vigència actual de les teories clàssiques.     X     X
OE7.- L'alumne detectarà els principals factors de desenvolupament de la disciplina. X   X      
OE8.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en el casos pràctics específics.   X   X    
OE9.- L'alumne descobrirà en la recerca en comunicació un nou camp professional i identificar els valors associats.           X
OE10.- L'alumne aplicarà analíticament el potencial dels conceptes teòrics en casos pràctics de la vida professional.       X   X
OE11.- L'alumne coneixerà les principals tendències en la recerca en comunicació.          X  
OE12.- L'alumne identificarà i avaluarà de manera crítica el paper de la recerca en comunicació en casos pràctics.       X  X