Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: La comunicació com a objecte d'estudi
Tema 1. L’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació
1.1.  Les característiques de la comunicació com objecte d’estudi: conceptes bàsics
1.2.  Els principals dilemes de la comunicació
1.3.  Els reptes de la Teoria de la Comunicació a la societat actual
Bloc 2 Títol: Perspectiva i vigència actual de les teories clàssiques de la comunicació
Tema 2. Les teories clàssiques de la comunicació
2.1. Crítics i funcionalistes
2.1.1. L’Escola de Frankfurt: la perspectiva crítica.
2.1.2. La mass communication research: de les funcions als efectes limitats.
2.2. La construcció del jo, del relat i l’impacte de la tecnologia
2.2.1. Els usos i gratificacions: els usos de la comunicació.
2.2.2. L’Interaccionisme simbòlic: la construcció del jo.
2.2.3. La construcció de la realitat: narratives i metàfores.
2.2.4. L'Escola de Toronto: el mitjà és el missatge.
2.3. Ideologia hegemònica, apropiacions i resistències
2.3.1. Els estudis Culturals: hegemonia i resistència.