Formulari d'accés

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
Tipologia Hores Crèdits ECTS
A) Teoria -- --
B) Teòric-pràctic -- --
C) Treball tutelat 25
(9 hores atenció personalitzada)
1
D) Treball autònom 125 5
Total 150 6