Formulari d'accés

Metodologia i organització general

VINCULACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU AMB LES ASSIGNATURES METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN RELACIONS PÚBLIQUES I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN PUBLICITAT

El Treball de Fi de Grau és una campanya publicitària o de relacions públiques que l’estudiant, a títol individual, tria i elabora a partir de l’anunciant o subjecte promotor, treballat en el primer semestre en les assignatures de metodologia. Per poder sol·licitar tutor/a de TFG és IMPRESCINDIBLE tenir superades:

-L’assignatura de Metodologia en la que es basarà el TFG, i
-La proposta d’ampliació de campanya presentada per l’alumna/e.

Sol·liciteu assignació de tutor/a des del Moodle de l’assignatura de Metodologia corresponent. Trobareu les instruccions i documentació en el mateix espai virtual. Si no compliu els requisits esmentats, s’aconsella a l’alumne que doni de baixa la matrícula de l’assignatura en el període establert en el Calendari Acadèmic. Només en aquest cas, l’Escola procedirà a la devolució de les taxes. Si no es formalitza la baixa, la qualificació del TFG serà de NO PRESENTAT, i el curs següent computarà com a repetidor/a.

L'alumnat que tingui superat el Taller d'Investigació Científica aplicada al Treball de Fi de Grau, podrà triar aquesta tercera opció.

NORMES REGULADORES DEL TFG DEL GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Aprovat per la Comissió Executiva de l’Escola el 13.07.12.

Normativa d’aplicació:
• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.
• Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i Consell de govern de 7 de juny de 2011.
• Acord, en data de 17 de desembre de 2018, de la Comissió Executiva i del Consell Rector de l'ESRP, en relació a la modificació del punt 5 de les normes reguladores pel qual s'estableix l'actualització del procediment per aqeqüar-lo en format digital.

---

1.Sobre l’objecte i tipus de TFG.
1.1. Sobre l’objecte de TFG.
El TFG es defineix com a un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. Excepcionalment i quan la complexitat o l’amplitud del projecte o el treball que s’ha de desenvolupar ho justifiqui el TFG es pot dur a terme per grups de més alumnes prèvia sol·licitud i autorització per escrit al docent responsable de la coordinació de l’assignatura.
Per tal d’obtenir el títol de Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona cal fer, amb caràcter obligatori, un Treball fi de Grau (en endavant, TFG), de 6 crèdits ECTS, relacionat directament amb els estudis cursats. Aquest treball ha d’aplicar i integrar els coneixements treballats en les diferents matèries i assignatures, i les competències   adquirides al llarg de la titulació i detallades al final d’aquest document,  amb la finalitat de permetre l’avaluació integral de la capacitació professional de l’alumne/a.

1.2. Sobre el tipus de TFG.
Com a conseqüència de l’apartat anterior, els TFG en Publicitat i Relacions Públiques s’han d’ajustar a alguna de les tipologies següents:
a) Projecte de publicitat (individual).
b) Projecte de relacions públiques (individual).
c) Projecte de publicitat i relacions públiques, excepcionalment, dos o tres alumnes; prèvia valoració dels docents de les Metodologies de Publicitat i RRPP, a més de l'autorització formal d'aquests.
d) Treball de recerca (individual).
e) Aquelles altres activitats o treballs de camp, similars i comparables en l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques (individual i prèvia sol·licitud i autorització formal).

2.-Sobre l’organització.
2.1. Comissió  competent: membres i presidència.
La Comissió Executiva de l’Escola és l’òrgan responsable de vetllar per l’organització i pel bon funcionament del TFG aplicant aquesta i la normativa de la UB. És també competent per resoldre qualsevol conflicte o eventualitat no previst en aquesta normativa. El Reglament del centre descriu membres i presidència

2.2. Elaboració del pla docent.
Són aplicables als TFG les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la UB. El pla docent del TFG l’elaborarà Claustre.
El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un/a professor/a tutor/a de TFG, que ha d’actuar com a dinamitzador/a i facilitador/a del procés d’aprenentatge d’acord amb allò  descrit en el punt 6 d’aquestes normes.
Si s’escau, l’Escola formalitzarà un conveni amb tota persona jurídica aliena si l’estudiant ha de desenvolupar en aquella institució o organisme tot el TFG o una part significativa d’aquest. En aquest cas, l’alumne/a  ha de tenir a més a més un/a tutor/a de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament.

3.-Sobre la matriculació i els períodes d’avaluació (lliurament o defensa).
3.1 Requisits de matriculació.
La matrícula del  TFG podrà realitzar-se, com a molt aviat, el quart curs de carrera quan es compleixin els requisits acadèmics aprovats en la fixació del pla d’estudis en la corresponent Memòria Verifica: “És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral”.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d’estudis. L’incompliment d’aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l’anul·lació de la matrícula del TFG.

3.2. Període de matriculació:
La matrícula del TFG es pot fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic. El període coincideix amb el calendari general del Centre.

3.3 Lliurament i defensa dels treballs:
Els períodes de lliurament i defensa, qualificació, i defensa davant Tribunal dels TFG són els establerts per a la resta d’assignatures del títol de grau dins el calendari de tancament d’avaluació.
Igualment, l’Escola establirà un procediment de signatura d’actes que permeti la qualificació individual dels estudiants del TFG respectant els mateixos períodes de qualificació establerts per a la resta d’assignatures. La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6. del RD 1125/2003 de 5 de setembre.

4.-Sobre el tema del TFG L’anunciant i/o subjecte promotor que origina el tema del TFG és el mateix que l’alumne/a ha treballat en una de les assignatures que es relacionen a continuació i que han estat cursades el semestre anterior:
-Metodologia de l’Activitat Publicitària, o
-Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques,
Per inscriure en el registre de temes de TFG, l’estudiant, haurà d’acreditar que té superada l’assignatura que correspongui al seu treball i presentar una proposta d’ampliació DIFERENT de la resta dels seus companys de grup, validada pel titular de l’assignatura en qüestió en un document normalitzat elaborat pel centre.
Els alumnes interessats en realitzar TFG basats en projectes d’investigació (opcions “d” i “e” de les descrites en l’apartat 1.2,  hauran d’acreditar la superació del Taller de Metodologia d’investigació científica aplicada al Treball de Fi de Grau que l’escola programarà cada curs acadèmic.

5.- Sobre la responsabilitat i l’encàrrec docent.
L’òrgan competent és la Comissió Executiva. Li correspon vetllar perquè tots i cada un dels estudiants que presentin la corresponent Sol·licitud tinguin assignat un professor/a-tutor/a.

Procediment d’assignació de tutor/a:
Metodologies superades en cursos anteriors:
Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne ha de sol·licitar l’assignació d’un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques segons el tipus de projecte triat, a la Secretaria de l’Escola a partir d'un model normalitzat: “Sol·licitud d'assignació de tutor de TFG amb Metodologies Superades en curs anterior”. L’estudiant indicarà les seves preferències en l’esmentat document. Juntament amb la “Sol·licitud”, caldrà que adjunti la metodologia superada en format paper i la revalidació del docent corresponent. Simultàniament, l’haurà d’enviar en format digital al correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . L’assignació definitiva estarà condicionada per la disponibilitat i interès del docent i per la pròpia organització de l’Escola.

Metodologies superades durant l' any acadèmic en curs:
L'estudiant ha de sol·licitar l'assignació d'un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques. Ho farà accedint a la pestanya habilitada dins de l'aula Moodle de la Metodologia en la que es vulgui desenvolupar el TFG.

En ambdós casos s’estableix una data límit per sol·licitar l'assignació de tutor/a, consulteu el Moodle. Un cop superada aquesta data la qualificació del TFG serà a tots els efectes NO PRESENTAT.


La Comissió Executiva validarà les sol·licituds d’assignació de tutor/a en funció de l’adequació dels coneixements i experiència del docent requerit.

Amb l’acceptació formal del docent, es publicarà l’assignació de tutor/a a la intranet de l’Escola. L’alumna/e sol·licitarà una primera entrevista al seu professor-tutor, dins els primers quinze dies a comptar des de la seva assignació. En aquesta sessió l’alumne/a serà assessorat pel que fa a directrius, aclariments, i suggeriments que el docent consideri oportunes relatius al seu projecte.

La resta de consultes s’activaran preferiblement per part de l’estudiant fins completar les mínimes establertes en aquest document. Excepte per causes del tot excepcionals, no s’acceptaran canvis en l’assignació de tutor/a.

6.-Sobre la direcció dels treballs. Podrà ser tutor qualsevol membre del personal docent i col·laborador implicat en l’ensenyament de la titulació a l’Escola.
Responsabilitats del tutor/a:
• El tutor farà el seguiment del projecte que realitzarà l’estudiant amb un mínim de tres tutories personals i/o a l'aula virtual Moodle.
• Correspon al docent orientar, aconsellar,  recomanar i indicar modificacions quan convingui amb la finalitat de dinamitzar el procés d’aprenentatge.
• Indicar a l’estudiant l’obligatorietat de seguir les normes formals de presentació de treballs, d’acord amb els criteris de la indicats en el Pla Docent.
• Seguir els criteris d’avaluació establerts pel centre en la Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i presentar-la signada a la Secretaria del Centre en els terminis establerts. En aquest document, el tutor inclourà, si s’escau, la seva autorització per a la defensa del TFG davant un Tribunal constituït a l’efecte i amb competència per a qualificacions superiors a l’aprovat.
• Avaluar dins el següent ventall de qualificacions:
-no presentat
-suspens -entre 0 i 4,9-
-aprovat 5,0.

Responsabilitat de l’estudiant:

• Formalitzar matrícula.
• Presentar en termini i forma la seva “Sol·licitud d’Assignació de Professor/a-Tutor/a del Treball Fi de Grau”.
• Un cop assignat tutor, concertar l’entrevista inicial.
• Realitzar un mínim de tres tutories en el format acordat amb el tutor i seguir les seves recomanacions.
• Elaborar, lliurar i defensar el seu  TFG davant el tutor en el període  establert.
• (opcional) Presentar en termini forma la seva Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau, amb l’informe favorable del tutor.

7.- Sobre l’avaluació i qualificació:
7.1. Avaluació del tutor:
• Finalitzat el TFG, i en les dates que determini el centre, l’alumna/e lliurarà formalment al seu professor-tutor el treball per a la seva avaluació, i aquest haurà  d’omplir la seva  Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i qualificar-lo amb el següent barem:

Qualificació: NO PRESENTAT (NP)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG i que no hagin realitzat dins dels respectius terminis:
a) Sol·licitud de tutor/a
o
b) Tres tutories.
o
c) El TFG pròpiament

Qualificació: SUSPENS (entre 0,0 i 4,9)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG, que l’hagin presentat en termini, i que hagin estat qualificats negativament en dos o més ítems dels establerts en l’avaluació.

a) TFG suspès per part del professor-tutor.

Qualificació: APROVAT (5,0) Tots aquells estudiants matriculats del TFG que compleixin els següents requisits:
a) Sol·licitud de tutor dins el termini.
b) Tres tutories.
c) Lliurament i defensa del TFG en el termini establert.
d) TFG aprovat per part del professor-tutor.

7.2. Avaluació del Tribunal addicional.
Qualificacions:APROVAT NOTABLE, EXCEL·LENT, EXCEL·LENT I MATRÍCULA D’HONOR.

Tots aquells alumnes qualificats pel seu professor-tutor com a APROVATS, i que tinguin un informe favorable d’aquest, podran defensar per segona vegada el seu Treball de Fi de Grau en una presentació oral davant d’un tribunal que es constituirà a tal efecte.

En aquest cas, caldrà presentar el formulari de Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau en el termini establert pel centre.

L’alumne/a lliurarà tres exemplars del seu TFG per a cada un dels membres del tribunal, un en format paper i els altres en suport digital. Un cop qualificats definitivament podran ser dipositats per a consulta pública a la Biblioteca de l’Escola. En conseqüència cap TFG no es retornarà a l’estudiant.

El dia i hora assignat, l’estudiant farà la defensa pública del seu projecte davant el tribunal constituït pel Centre a tal efecte. El professor-tutor podrà formar part del tribunal. La durada de l’exposició serà d’un mínim de 10 minuts i un màxim de 15. Es penalitzaran les presentacions de duració inferior/superior a la fixada.

La defensa del TFG es pot realitzar en català, castellà o anglès a petició prèvia de l’estudiant. La meitat més un dels membres del tribunal determinaran la qualificació final. Es tindrà en compte tant el treball escrit: contingut, aspectes formals i metodològics, així com, molt especialment, la defensa oral: presentació, discurs, material complementari... d’acord amb una plantilla d’avaluació dissenyada a tal efecte. La qualificació final en format quantitatiu anirà des del 0,0 al 10,0. Una avaluació negativa de la presentació oral pot comportar baixar la qualificació assolida amb el tutor, i suspendre el TFG.

Si s’escau, es pot atorgar matrícula d’honor, respectant el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. La defensa del TFG pot realitzar-se únicament i exclusiva dins l’any acadèmic de la matrícula i a la convocatòria en què assoleixi l’aprovat per part del tutor/a.

TRIBUNAL
Els tribunals d’avaluació estaran constituïts per tres membres (president, secretari i vocal). Tindran caràcter acadèmic i/o professional.

En el primer cas, es prioritzaran tribunals constituïts per docents que valoraran la pertinença de la investigació realitzada i la seva aportació científica.

En el segon cas, el centre prioritzarà la participació de professionals de reconegut prestigi com a membres del tribunal.

El Tribunal avaluarà a partir dels paràmetres indicats pel centre en una Plantilla d’avaluació per a Tribunals de TFG.

8.- Arxiu o dipòsit del treball.
Una còpia electrònica en format “pdf” del TFG elaborat per l’estudiant per superar els crèdits de l’assignatura quedarà arxivada al repositori del centre i serà de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal en  aquells casos on l’autor manifesti explícitament el seu caràcter públic.

---

Sortides i perfils professionals (SP) del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Sortides professionals segons titularitat de qui contracta:
• Àmbit Privat.
• Àmbit Públic (administració pública).

Sortides professionals segons la personalitat jurídica de qui contracta:
• Organitzacions amb ànim de lucre: Societats mercantils (Societats anònimes, limitades, cooperatives...
• Organitzacions sense ànim de lucre: Fundacions i associacions (ONG).
• Altres:Administració pública, sindicats, partits polítics....

Sortides professionals segons sector d’activitat econòmica de qui contracta:
• Serveis.
• Industrial.
• Sociocultural.
• Gran consum.
• Automoció.
• Sanitari.
• ...

Sortides professionals segons la vinculació amb l'organització:
Per a publicitaris/ies:
• Agències de Publicitat:creació, producció, promocions, comercialització, Serveis de Recerca, d'Estudis de Mercat,.); Centrals de compres de mitjans...
• Departaments Interns: Departaments integrats a les empreses per gestionar globalment la política de comunicació comercial.

Per a professionals de les relacions públiques:
• Gabinets de Relacions Públiques: consulta,  assessorament, planificació i execució en relacions públiques.
• Departaments interns: Dins les organitzacions en departaments específics o en col·laboració amb la gerència, i amb altres àmbits de l'organització en tots aquells temes que facin referència als públics.

Sortides professionals segons les funcions desenvolupades:
Com a Publicitaris/ies:
• Creació publicitària: Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots,..
• Planificació de mitjans: Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.
• Comptes: Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a Relacions Públiques:
• Assessorament, planificació, execució i avaluació de campanyes i accions:
• Investigació social; anàlisi d’opinions i reclamacions, programes d’acció: execució, control i avaluació.
• Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris, serveis de premsa...

PERFILS PROFESSIONALS
-Director/a de Comunicació.
-Investigador/a i Consultor/a Estratègic/a en Publicitat i Relacions Públiques.
-Responsable de Publicitat i Relacions Públiques.
-Planificador/a de Mitjans Publicitaris.
-Gestor/a de Comunicació Corporativa.