Formulari d'accés

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura s’entén en l’àmbit de la gestió empresarial, que es considera necessària per a qualsevol graduat en Publicitat i Relacions Publiques. El punt de partida és suposar que els alumnes tenen els coneixements d’economia (és recomana tenir superada l’assignatura de principis d’economia, obligatòria del quart semestre).

Les classes combinen la lliçó magistral, on el docent exposa els continguts de la unitat que s’estigui desenvolupant, amb la realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en cooperació amb l'alumnat.

Per tal de facilitar la motivació dels estudiants, el docent presenta la informació de forma que aquesta s’ajusti a l’entorn de l’alumne, i lliura els materials didàctics mitjançant el Moodle de l’Escola.

El procediment d’ensenyament-aprenentatge està determinat principalment per quatre factors; què, a qui, com i quan s’ensenya. Sobre això el docent ha d’actuar detectant, determinant o intervenint per a la consecució d’un aprenentatge significatiu.

L’estudiant és el protagonista del seu propi aprenentatge, ja que és qui construeix els seus coneixements, habilitats i destreses. L’autoaprenentatge consisteix en la recerca, recopilació i tractament de la informació auxiliat per l’orientació, organització i coordinació del docent.

Les fonts d’aprenentatge són moltes i variades: professors, companys, entitats públiques i privades, entorn sociocultural, biblioteca, sala d’ordinadors, etc. Han de considerar-se els companys de l’estudiant com un factor d’aprenentatge a contemplar i potenciar, resultant de vital importància els treballs en grup, debats, disseny d’experiències, avaluació de resultats, etc.

Construcció d’aprenentatge significatius, mitjançant la selecció de continguts que estan relacionats entre si i tenen caràcter funcional en la consecució de les capacitats terminals.

La necessitat de construir els coneixements suposa una inversió de temps major que la simple transmissió de conceptes. Això pot implicar la reestructuració dels continguts de la programació.

L’aprenentatge significatiu implica una interiorització d’actituds i una acceptació de nous valors, per això és necessari desenvolupar actituds positives cap a l’objectiu de l’aprenentatge.

S’exclouen les matèries pròpies de la gestió de recursos humans (un dels àmbits de la gestió d’empresa) perquè corresponen a una altra assignatura del grau.