Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller  Podcasting: creació i difusió de podcasts per a professionals de la comunicació Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Lola Costa Gálvez  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Los podcasts son grabaciones de audio digitales disponibles en Internet para su escucha online o descarga mediante servicios de suscripción (RSS). Desde un primer momento, el podcast supuso una revolución tanto para el medio radiofónico, que aprovechó las posibilidades de difusión de los repositorios sonoros, como iTunes; como para los llamados podcast practitioners, radioaficionados que con mayor o menor profesionalidad utilizan el podcast como herramienta de comunicación. En este taller aprenderemos los fundamentos y las múltiples aplicaciones del podcasting a nivel personal o profesional. Con una metodología eminentemente práctica se desarrollarán todos los pasos para la creación y difusión de un podcast, desde su ideación, hasta su grabación, edición y publicación en Internet.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (Audacity 2.1.3. o Adobe Audition), gravadora (telèfon mòbil o professional)
Format INTENSIU (Juny)
Data de creació: 23/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 23/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/24/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción al podcasting 

Tema 2. Creación de podcasts
2.1. El lenguaje radiofónico: géneros y formatos
2.2. El lenguaje radiofónico: guión y locución
2.3. Los recursos sonoros

Tema 3. Grabación y edición de podcasts con Audacity y/o Adobe Audition

Tema 4. Difusión de podcasts
4.1. Los repositorios sonoros
4.2. Inserción de podcasts en social media
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá los fundamentos del podcasting.  X X

X

     
OG2.- El alumno aprenderá el proceso de creación de un podcast.  X  X   X  X
Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno conocerá las aplicaciones prácticas del podcasting.
 
OE2.- El alumno aprenderá los fundamentos del lenguaje radiofónico.
 
OE3.- El alumno aprenderá los fundamentos de grabación y edición de podcasts.
   X
OE4.- El alumno aprenderá los métodos de difusión de podcasts.
   X

Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
AGUAYO LÓPEZ, V. El podcast como herramienta de comunicación empresarial [tesis doctoral]. Málaga: Universidad de Málaga, 2014. 
Audacity manuals. [en línea]. [Consulta: 23.04.2017]. Disponible en: <http://manual.audacityteam.org/>
BERRY, R. “Will the iPod Kill the Radio Star?” Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2006, vol. 12, núm. 2, p. 143–162.
BONET, M.; FERNÁNDEZ QUIJADA, D. "El reto de la digitalización del archivo sonoro en los servicios públicos de radiodifusión. El caso de Catalunya Ràdio". El Profesional de la Información, 2006, vol. 15, núm. 15, p. 390-396.
BULL, M. "No dead air! The iPod and the culture of mobile listening". Leisure Studies, 2005, vol. 24, núm. 4, pp. 343-355.
CORTÉS FUENTES, J.; CORREYERO RUIZ, B. "Radio y empoderamiento social. Usos y gratificaciones del taller de radio para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo". El profesional de la información, 2017, vo. 26, núm. 1, p. 55-65.
GALLEGO, J.I. “La distribución de contenidos de audio. Relaciones entre podcasting, radio y movilidad”. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 2012, núm. 92.
LINARES PALOMAR, R.; NEIRA BORRAJO, E. "Serial, el programa radiofónico que resucitó el podcasting". Área abierta, 2017, vol. 17, núm. 1, p. 73-82.
MÁRQUEZ, I. "El podcast como guía turística. Pasear, escuchar y compartir ciudades". Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 2012, núm. 93, p. 51-59.
PIÑEIRO-OTERO, T. "Los podcast en la educación superior. Hacia un paradigma de formación intersticial". Revista Iberoamericana de Educación, 2012, vol. 58, núm. 1, p. 1-12.
Radio Nikosia [en línea]. [Consulta: 23.04.2017]. Disponible en: <https://www.radionikosia.org/>
RODRÍGUEZ PALLARÉS, M. "Reutilización de la ficción sonora en la Cadena Ser. El caso de Podium Podcast". Área abierta, 2017, vol. 17, núm. 1, pp. 83-97.
SELLAS, T. “Repositorios sonoros y recomendación de contenidos. El caso iVoox”. El profesional de la información, 2012, vol. 21, núm. 2, pp. 206-209.
SELLAS, T. "El podcasting en las relaciones públicas la voz de las organizaciones en la web 2.0". En: FERNÁNDEZ-QUIJADA, D. (ed.); RAMOS-SERRANO, M. (ed. lit.). Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: UOC Editorial, 2014, p. 197-213.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual NO 10%
2 Trabajo en grupo: estudio de caso La docente planteará una problemática que los alumnos deberán resolver mediante la documentación de casos previos y la presentación de una propuesta de análisis y mejora. Grupal (2 miembros) 35%
3 Actividades de aplicación: propuesta podcast
Creación de un podcast con Audacity. El alumno también entregará un informe explicativo. Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)