Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes Jurídics de la Publicitat
Tema 1: Contextualització de l’assignatura en el marc general del Dret.
1.1 Nocions de Dret Mercantil aplicades al dret de la publicitat: concepte de societat mercantil.
1.2 Adquisició de la personalitat jurídica.
1.3 Propietat industrial.

Tema 2: La Llei General de la Publicitat i Llei de la Competència Deslleial.
2.1 Antecedents normatius: Estatut de la Publicitat
2.2 Sistemàtica i contingut.
2.3 Principis bàsics.
2.4 Concepte de publicitat i naturalesa jurídica

3.-El missatge publicitari: els casos de publicitat il·lícita.
3.1 Publicitat contrària a la dignitat de la persona i a la Constitució amb especial referència a la publicitat dels menors.
3.2 Publicitat enganyosa; delicte publicitari.
3.3 Publicitat deslleial.
3.4 Publicitat agressiva.
3.5 Publicitat subliminal.
3.6 Publicitat contraria a las normatives especials.
3.7 Publicitat encoberta.
3.8 Altres tipologies publicitàries: comparativa, to excloent, testimonial, indirecta, exageració publicitària.
3.9 La sanció de la publicitat il·lícita.

Tema 4: L’administració i la seva jurisdicció en matèria publicitària: la regulació de la publicitat de caràcter especial.
4.1 Publicitat de matèries o productes sanitaris o sotmesos a reglamentacions tècnico-sanitàries.
4.2 Publicitat de productes, bens, activitats o serveis susceptibles de generar riscos per la salut o seguretat de les persones o del seu patrimoni.
4.3 Publicitat medico-sanitària i de productes farmacèutics.
4.4 Publicitat del tabac i begudes alcohòliques.

Tema 5: Els contractes publicitaris: Concepte, naturalesa i classes.
5.1 Normes reguladores.
5.2 El contracte de publicitat.
5.3 El contracte de fusió publicitàries.
5.4 El contracte de creació publicitària.
5.5 El contracte de patrocini publicitari
Bloc 2 Títol: Aspectes Jurídics de les Relacions Públiques. Organismes relacionats, codis deontològics i legislació complementària
Tema 6:  Límits legals a les Relacions Públiques en el Dret Espanyol. 
6.1 El dret a comunicar i a rebre informació certa i verídica.
6.2 Construccions jurisprudencials que exemplificaran els casos pràctics a tractar.
6.3 Les relacions públiques en el si de les persones jurídiques.

Tema 7: Protecció civil i penal del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
7.1 La difamació i les injúries.

Tema 8: Dret a la informació dels consumidors i usuaris.
8.1 Teoria de la integració publicitària

Tema 9: La protecció de la propietat intel·lectual.

Tema 10: Autocontrol i Publicitat per Internet i el Codi Ètic sobre Publicitat a Internet des de la perspectiva jurídica.