Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà i es familiaritzarà amb l'inboud marketing. X X X X X X  X  
OG2.- L'alumne coneixerà la visió estratègica i executiva de l'inboud marketing. X X X X X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de veure l'evolució del màrqueting i les noves tendències. X
OE2.- L'alumne identificarà les oportunitats d'aplicació de l'inboud marketing.   X
OE3.- L'alumne identificarà les frases de l'estratègia i com aplicar-les.   X
OE4.- L'alumne entendrà i aplicarà una planificació d'inboudd marketing. X X


Mètodes docents / Activitats formatives

Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total