Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a realitzar una anàlisi metodològica dels subjectes de les RRPP.  X X  X    X    X
OG2.- L’alumne coneixerà la investigació i la planificació, gestió i avaluació de les campanyes de relacions públiques.  X  X  X    X    X  
OG3.- L’estudiant realitzarà accions de programació de les relacions públiques: la programació en el treball racional (del Diagrama de Gantt al Graf Pert) i la seva filosofia organitzativa.   X    X  X      
OG4.- L’estudiant descriurà de forma exhaustiva el procés de planificació, gestió i avaluació de la campanya de relacions públiques.    X X  X  X  X X  

OG5.- L’alumne defensarà el seu projecte de campanya en una presentació oral davant del subjecte promotor.

   X X  X X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5
1 OE1.- L’estudiant sabrà emprar la investigació com a eina indispensable per a la planificació i gestió de programes i campanyes de RRPP. X     X X
OE2.- L’alumne identificarà la investigació com a eina eficaç en l’avaluació de programes i campanyes de RRPP.    X     X
OE3.- L’estudiant coneixerà els criteris de selecció de consultors externs d’investigació.    X   X  
2 OE6.- L'alumne interioritzarà el mètode de planificació i gestió de programes i campanyes de RRPP més adequat en cada cas.    X    
OE7.- L’estudiant programarà de manera eficaç programes i campanyes de RRPP.      X    
OE8. L'alumne sabrà dur a la pràctica la planificació i gestió de programes i campanyes davant de qualsevol tipus de problema de RRPP. X  X X