Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: La investigació en relacions públiques
Tema 1. La utilització de la investigació en la planificació de programes i campanyes de relacions públiques. Anàlisi metodològic dels subjectes de les relacions públiques.

Tema 2. La investigació en l’avaluació de programes i campanyes de relacions públiques. Descripció exhaustiva del procés d’investigació, planificació, gestió i avaluació de la campanya de relacions públiques.

Tema 3. Com seleccionar consultors externs d’investigació.
Bloc 2 Títol: El mètode en la planificació i gestió de programes i campanyes de relacions públiques
Tema 4. El mètode en relacions públiques.

Tema 5. La programació del treball en relacions públiques. Programació de les relaciones públiques: la programació en el treball racional (del Diagrama de Gantt al Graf Pert) i la seva filosofia organitzativa.

Tema 6. Desenvolupament d’una campanya de relacions públiques.