Formulari d'accés

Metodologia i organització general
METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN RELACIONS PÚBLIQUES I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.
D’acord amb el que es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre publicitat, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent Metodologia de l’Activitat Publicitària i també de Metodologia de l'Activitat Publicitària.

Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG, obligatòriament individual i basada en el mateix subjecte promotor sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.

Per optar a un TFG de caràcter individual en Publicitat serà obligatori tenir aprovades les propostes d'ampliació tant de publicitat com de Relacions Públiques.
L’assignatura Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Relacions Públiques.

Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de las relacions públiques i de les empreses de relacions públiques en la producció, redacció i execució dels missatges de relacions públiques destinats tant als mitjans de comunicació tradicionals com per a mitjans below the line, i també a tot tipus d'organitzacions. Caldrà fer especial incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

La docència es desenvolupa, especialment, a partir dels coneixements adquirits en el grau i pretén assolir una competència professional amb coneixements pràctics precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el futur professional de l’estudiant.

La part teòrica es basa en el temari del curs, en el treball sobre la bibliografia i les fonts documentals, i en la presentació de treballs.

La part pràctica es fonamenta en la creació, realització i presentació de diverses accions de relacions públiques que permeten assolir la concreció d'una campanya de relacions públiques, amb l’evidència de l’atenció necessària als detalls i de l’assoliment dels coneixements dels processos que intervenen.

L’activitat docent es focalitza en la creació, per part dels alumnes en agències de relacions públiques, de caire intern i la realització de campanyes de relacions públiques reals que permetran aproximar a l’alumnat al món professional de les relacions públiques. En aquest sentit s’organitzaran grups de tres o màxim 4 alumnes estructurats en agències on cada component haurà de responsabilitzar-se de les funcions necessàries pel bon funcionament de l’agència.

En una jornada programada els primers dies de curs, diferents empreses i institucions desenvoluparan el seu problema de comunicació sobre el que les agències creades per l’alumnat treballaran sota la tutoria del seu docent i, finalment, exposaran les seves propostes davant dels subjectes promotors en les dates previstes de tancament d’avaluació.

Hi ha una gran interrelació entre les assignatures de Metodologia de l’Activitat Publicitària i Metodologia de l’Activitat de les RRPP, i es comparteix client en ambdues. Els respectius docents estan coordinats.


Calendari i horari de les classes: 

 CURS 2017-2018

 

 SETEMBRE 2017 (docència especial i assistència obligatòria)
 DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8
 

Metodologia de l’Activ. Publicitària

Dr. Tena

Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 15,30h a 19h

Metodologia de l’Activ. Publicitària

Dr. Tena

Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 15,30h a 19h

DIA DE LES EMPRESES
(Metodologia de l’Activ. Publicitària i de RRPP)

Dr. Tena i Dr. Arceo

Horari: 9h a 20 h

Metodologia de l’Activ. de RRPP

Dr. Arceo

Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 15,30h a 19h

Metodologia de l’Activ. de RRPP

Dr. Arceo

Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 15,30h a 19h


El docent presentarà als estudiants les directrius i les bases de caràcter metodològiques i conceptuals necessàries per la confecció d’una campanya de relacions públiques. S’establirà la delimitació de la Campanya de Relacions Públiques i de totes i cadascuna de les activitats d’aplicació i la metodologia per a la seva correcta elaboració.

Jornada de les Empreses. Sessió conjunta i obligatòria per a les dues assignatures i per als dos torns. Es contemplarà un descans al migdia. Al llarg de la jornada els responsables de diverses organitzacions presentaran les seves necessitats de comunicació (Relacions Públiques i/o Publicitat).

Estaran presents els dos docents responsables de les dues assignatures de Metodologia. Aquells estudiants que desitgin treballar sobre altres organitzacions, hauran de facilitar-nos les següents dades al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; indicant en l’assumpte: “Proposta Organització per fer Campanya de Publicitat o RRPP”. 

Nom de l’organització:

Adreça postal:

Lloc web:

Persona de contacte. (Sr./Sra.):

Càrrec:

Tel.:

Mail.:

Breu descripció del problema: 

Objectius de comunicació que es volen aconseguir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dades estudiant:

Cognoms, Nom:

Tel. mòbil:

Interès. Motivació:

Una vegada estudiada la vostra sol·licitud, es procedirà a enviar un enllaç a l'entitat indicada per tal que ompli el breu formulari amb dades personals, professionals i proposta que vol presentar (briefing).

Finalment, si s'accepta per l’equip docent de les assignatures de Metodologia, s’incorporarà a la programació d’aquesta jornada.
CALENDARI DOCÈNCIA DIVENDRES CURS 17-18 (assistència obligatòria)
Torn de matí: de 10 a 13.30 hores / Torn de tarda: de 15.30 a 19 hores
15  de setembre de 2017 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
22  Metodologia de l'Activitat Publicitària
29 Metodologia de l'Activitat Publicitària
d'octubre de 2017 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
20  Metodologia de l'Activitat Publicitària
27  Metodologia de l'Activitat de les RRPP
3 de novembre de 2017
Metodologia de l'Activitat Publicitària
10  Metodologia de l'Activitat de les RRPP
17  Metodologia de l'Activitat Publicitària
24  Metodologia de l'Activitat de les RRPP
1 de desembre de 2017 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària 
15
El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques o tutories programades. 

Tots els grups de treball realitzaran tutories programades de 15 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.

Els dies fixats per l’Escola com a tancament d’avaluació -i al llarg de tota la jornada- tots els grups presentaran formalment el seu treball en una exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguiran les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.
CALENDARI PRESENTACIÓ CONJUNTA DE LES CAMPANYES DE PUBLICITAT I RRPP
GENER 2018 assistència obligatòria i sessió conjunta
Metodologia de l’Activitat de les RRPP
i Metodologia de l’Activitat Publicitària
Dijous 18 i Divendres 19 Horari: de 9 a 20h
La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de relacions públiques.

En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.

A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells, etc.).

Característiques de la campanya de relacions públiques:
L’objectiu principal és metodològic: que els estudiants interioritzin les passes necessàries per a dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya de relacions públiques. Així, serà obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació, en considerar-se una manera d’abordar tots els aspectes rellevants en l’activitat professional de les relacions públiques. És possible que per a alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per d’altres. En tots els casos, s’haurà que respondre OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat dels apartats següents:

CAMPANYA DE RELACIONS PÚBLIQUES: SUMARI OBLIGATORI

1. Fase d’investigació: estudi descriptiu i anàlisi dels subjectes de les relacions públiques
1.1. Subjecte promotor: 
1.1.1. Nom i personalitat jurídica (màxim 2 pàgines). 
1.1.2. Breu resum històric amb les dades més significatives (màxim 2 pàgines). 
1.1.3. Política i objectius de l’organització. 
1.1.4. Estudi econòmic: Balanç i compte d’explotació. 
1.1.5. Organigrama. 
1.1.6. Sector de l’activitat econòmica: estudi del sector i de la competència. Consulta a líders d’opinió i a investigacions més rellevants realitzades.
1.1.7. Altres aspectes rellevants. Informació addicional que pot considerar-se substantiva per a entendre el subjecte promotor.
1.1.8. Investigació motivacional, si és el cas: fase exploratòria i conclusiva.
1.2. Subjecte executor: 
1.2.1. Personalitat jurídica (màxim 2 pàgines). 
1.2.2. Recursos humans disponibles: Confecció d’un quadre de doble entrada indicant la situació del personal en funció de la seva formació. 
1.2.3. Recursos materials. 
1.2.4. Altres aspectes rellevants. Informació addicional que pot considerar-se substantiva per a entendre al subjecte executor.
1.2.5. Investigació motivacional, si és el cas: fase exploratòria i conclusiva. 
1.3. Subjectes receptors: 
1.3.1. Delimitació de públics i criteris per a la seva classificació com a públics interns i públics externs: llistat i descripció de tots els públics del subjecte promotor, indicant les seves característiques més significatives.
1.3.2. Anàlisi dels seus models teòrics: comparació entre el mapa de públics i un model acadèmic o professional.
1.3.3. Investigació motivacional: fase exploratòria i conclusiva.

2. Organització de la campanya de relacions públiques. 
2.1. Característiques de l’encàrrec: 
2.1.1. Informe previ: descripció de la primera entrevista entre el subjecte promotor i el subjecte executor (màxim 2 pàgines).
2.1.2. Meta de la campanya: llistat d’objectius que es volen aconseguir (màxim 1 pàgina). 
2.1.3. Propostes d’accions: construcció d’un quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.

3. Programació.
3.1. Calendari panoràmic del/de les proposta/es. Confecció d’un diagrama de Gantt atorgant una barra per a cada una de les accions proposades a l’apartat anterior. 
3.2. Programa de mitjans tècnics a emprar: selecció, freqüència, programació horària... Confecció d’un quadre de doble entrada per a cada acció proposada per a indicar el material, instruments i mitjans necessaris per al correcte desenvolupament de les dates programades.
3.3. Agenda de treball. Calendari d’activitats. Confecció del Pla General d’Operacions i dels Plans Parcials corresponents.
3.3.1. Detall del tractament dels mitjans de comunicació social (publicity). 

4. Pressupost. 
4.1. Previsió i control pressupostari. És necessari informar-se en detall de preus i tarifes reals de tot allò necessari per al desenvolupament de la campanya (tal i com si es portés a la pràctica).

5. Execució. 
5.1. Especificació de fases i/o etapes. Descripció del desenvolupament previst de l’acció/campanya proposada. 

6. Avaluació i control. 
6.1. Indicar els mecanismes de control previstos per a evitar distorsions temporals/materials/econòmiques que poguessin produir-se en el desenvolupament de la campanya. 
6.2. Descriure els elements d’avaluació previstos per a determinar la correcció de la campanya. 
6.3. Es pot afegir una avaluació “a posteriori” del propi projecte: canvis de tema i/o perspectiva, adequació del grup...

7. Annexos.