Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Realització d'esdeveniments en el Sector Luxe Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Según un estudio llevado a cabo por las cinco primeras asociaciones de marcas de lujo de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, el 70% de las ventas mundiales de estos productos (en torno a 700.000 millones de euros) son de empresas europeas y el 10% de las exportaciones europeas son productos de lujo. El éxito de este sector depende sobre todo de la conservación de su aura de exclusividad, de las aptitudes inherentes a las labores artesanales, de la propiedad intelectual, de una distribución selectiva y del acceso a los mercados internacionales. En este sentido, es básico conocer en profundidad qué escenarios pueden resultar ser los más adecuados para promocionar un determinado producto o servicio de lujo y desarrollar elementos de imagen corporativa coherentes. Este taller tiene como objetivo analizar las peculiaridades de este sector enseñando al alumnado como concebir y realizar eventos en este sector.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 05/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 09/05/2016

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Estrategias de márketing en el sector lujo.
Introducción al sector y análisis de las estrategias de márketing propias del sector.

Tema 2. Principales mercados en el sector lujo.
Análisis de los principales mercados (Arte, Moda, Coches, Hoteles, etc.) del sector, con sus respectivas peculiaridades.

Tema 3. Eventos en el sector lujo.
Análisis teórico-práctico de cómo realizar un evento en este sector (tipo de público, location, target, etc.)

Tema 4. Proyecto: creación de un evento.
Ideación de un Evento para una empresa del sector. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido creando un evento para un cliente.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno obtendrá conocimientos detallados sobre la creación y gestión de eventos. X     X X

X

 
OG2.- El alumno aprenderá a desarrollar adecuada y eficazmente un evento en sus diferentes especialidades profesionales en el sector lujo. X X X X  X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1

OE1.- El alumno aprenderá las técnicas específicas para realizar un evento en el sector de lujo.

X  
OE2.- El alumno aprenderá las especificidades del sector y sabrá aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en la organización de un evento en el sector de lujo. X  
OE3.- El alumno desarrollará pensamiento estratégico, eligiendo la mejor estrategia y adaptándola a diferentes públicos y targets en la organización de un evento en el sector de lujo.   X
OE4.- El alumno desarrollará capacidades de creatividad y innovación para la organización de un evento en el sector de lujo.   X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

HOFFMANN, J. y COSTE-MANIÈRE, I. Luxury Strategy in Action. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230354548.
KAPFERER, J y BASTIEN V. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York: Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Individual 10%
2 Actividades de aplicación

Se ideará y gestionará un EVENTO para un cliente.

Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno analizará las necesidades el cliente en términos de perfil de empresa (datos, historia, números) y sus necesidades, para poder actuar estratégicamente.

Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Llenguatge audiovisual per a Publicitat, Cinema i TV
Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. Mateu Coneixements
previs recomanats

Conocimientos básicos de edición de vídeo.

Importante: Es un taller dirigido a alumnos con conocimientos mínimos en edición de vídeo que quieran introducirse en el funcionamiento de la narrativa audiovisual.

Torn Únic
Descripció general del taller

Este taller nos enseñará cómo reconocidos directores y directoras de cine, publicidad y televisión utilizan los encuadres, el color, la iluminación, el montaje, el sonido, la angulación y otros elementos del lenguaje audiovisual para realizar sus obras.

- Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual.

Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Portátil, internet, sonido y proyector.
A aportar per l'estudiant: Vídeo editado que los alumnos han de realizar con su equipo propio (ordenador y vídeocámara) durante las horas no presenciales.
Format INTENSIU (gener)

 

Data de creació: 30/03/2016
Data darrera actualització i seguiment: 07/07/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 08/07/2016

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducción al guión.
Idea, sinopsis, argumento, tratamiento, guión literario, guión técnico / storyboard.

Tema 2. Introducción al encuadre.
Escalas, angulaciones, composiciones, movimientos de cámara, espacio.

Tema 3. Introducción a la fotografía y el color.
Ideas básicas de la luz, el uso del color, cualidades, cromodinámicas.

Tema 4. Introducción al atrezzo.
¿Qué es el atrezzo?, ausencia/presencia, atrezzo como objeto expresivo o narrativo, asociación y construcción del personaje mediante el atrezzo.

Tema 5: Introducción al sonido, los diálogos y la música.
Fundamentos del sonido, sonidos limítrofes, magmas sonoros, tipos de diálogos, posibilidades diegéticas, no diegéticas y expresivas de la música.

Tema 6: Montaje.
Tipos de montaje, efecto Kuleshov, relación entre planos, raccord, ritmo, estructura y repeticiones.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6   C7 C12 C13
OG1.- El alumno conocerá el funcionamiento del lenguaje de las imágenes y el estudio del sonido.   X   X       X
OG2.- El alumno aprenderá algunas de la técnicas y los elementos del lenguaje audiovisual para narrar y sus impactos emocionales en el espectador.   X X X   X X  
OG3.- El alumno aprenderá a analizar piezas audiovisuales a través del lenguaje audiovisual de cada una de ellas para posteriormente ponerlo en práctica.   X   X X   X  
OG4.- El alumno aprenderá cómo se utiliza este lenguaje para transmitir el mensaje y las emociones que se desean sobre el espectador. X X X X   X   X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- El alumno hará una introducción a los conocimientos teórico-prácticos de la narrativa audiovisual. X X   X
OE2.-El alumno razonará el funcionamiento de la imagen y el sonido según cada situación.     X X
OE3.- El alumno aprenderá cuándo un elemento de la sintaxis audiovisual funciona y cuándo no. X X   X
OE4.- El alumno aprenderá a combinar los diferentes elementos de la narrativa audiovisual para que formen parte de un todo. X X X X
OE5.- El alumno hará una introducción a técnicas generales y específicas vistas por autores del entorno audiovisual. X X   X
OE6.- El alumno aprenderá a narrar a través de la imagen y el sonido utilizando su morfología y sintaxis.   X X X
2 OE7.- El alumno se introducirá al uso de los elementos que componen la imagen y el sonido para elaborar sus propias piezas audiovisuales. X X X X
OE8.- El alumno se introducirá al conocimiento de los conceptos fundamentales del lenguaje audiovisual. X X    
OE9.- El alumno se introducirá en la mirada y análisis hacia formas diferentes de hacer y entender las obras audiovisuales. X X X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Bibliografía:

 

ALONSO, Luis. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdes, 2010. ISBN 9788492751570.
BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN 9788485989027.
GODARD, J.L. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid: Ed. Alphaville, 1980. ISBN 8485865006.
GORDILLO, Inmaculada. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
MARLAND, John. El lenguaje cinematográfico. Bases del cine. Barcelona: Ed. Parramón, 2011. ISBN 9788434237803.
MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
PERALES, Francisco. Cine y publicidad. Madrid: Ed. Fragua, 2008. ISBN 9788470742347.
SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN 9788432127915.
TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN 9788420674278.
VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN 8474322235.
WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía:

TV Anuncios. [en línea]. [Consulta: 21.06.2016]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.
Solo Cortos. [en línea]. [Consulta: 21.06.2016]. Disponible en: <http://www.solocortos.com/>.
Cortometrajes On Line. [en línea]. [Consulta: 21.06.2016]. Disponible en: <http://www.cortometrajesonline.com/>.
Cortos Clásicos. [en línea]. [Consulta: 21.06.2016]. Disponible en: <http://cortosclasicos.blogspot.com.es/>.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
  El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Se expondrá el contenido de la materia, con apoyo audiovisual y material complementario vía Moodle, y se valorará la participación activa del alumno en cada sesión.

Individual 10%
2 Actividades de aplicación

Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual vía Moodle (preferiblemente un spot).

Grupal (3-4 miembros) 30%
3 Simulación

Cada alumno asumirá un rol técnico diferente durante la grabación, desarrollando la capacidad de trabajo en equipo.

Individual 30%
4 Carpeta de aprendizaje Cada alumno presentará un dossier que incluirá un análisis del lenguaje audiovisual aplicado en la pieza junto a una valoración personal del trabajo. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller  Màrqueting i música. Com construir una carrera musical d'èxit Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Lola Costa Gálvez  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller

Desde el punto de vista de la comunicación el mundo de la música está lleno de ejemplos de éxito. El auge del rock'n'roll en los años 50 trajo grandes estrellas como Elvis Presley o The Beatles que dieron paso unos artistas cada vez más preocupados por la gestión de su carrera. David Bowie es a menudo citado como el primer artista que vio las posibilidades de considerarse a sí mismo como una marca (Frith, 2001); algo que han seguido músicos de diferentes ámbitos como Madonna, Kraftwerk o el pianista clásico Lang Lang. Además, en la actualidad los artistas tienen en Internet un aliado para diseñar sus carreras y tener un contacto más estrecho con los fans. Sin duda el éxito es importante pero también lo es la sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo. Por ello, en este taller veremos por un lado los fundamentos teóricos de la música como industria cultural y por otro aprenderemos de manera práctica y con ejemplos reales cómo se gestiona la carrera mediática de un artista con el empleo de técnicas del marketing mix. Finalmente, el alumno hará su propia propuesta para un artista real.

Idioma Castellà i català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: Nivell mínim d'anglès A2.
Format EXTENSIU (1r semestre)

 

Data de creació: 18/01/2016
Data darrera actualització i seguiment: 18/01/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 09/05/2016

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. El negocio musical

1.1. Estructura del sector
1.2. La cadena de valor de la industria musical
1.3. La gestión de los derechos de autor
1.4. Actividad de aplicación

Tema 2. Música y significado
2.1. Perspectivas de estudio: industrias culturales y estudios culturales
2.2. Mainstream vs. indie
2.3. Conceptos clave: género y estilo, escenas, localidad y juventud
2.4. Seminario práctico de textos académicos

Tema 3. Música y comunicación
3.1. Estructura del sector en España
3.2. Los públicos
3.3. El marketing mix
3.4. Actividad de aplicación

Tema 4. Caso práctico
4.1. Realización de un caso práctico por parte del alumno

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a gestionar la carrera mediática de un artista musical.  X  X  X  X  X
OG2.- El alumno obtendrá unos conocimientos generales sobre la industria musical.            

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno conocerá la estructura profesional del sector musical.  
OE2.- El alumno conocerá los públicos del sector musical.  
OE3.- El alumno aprenderá técnicas de marketing mix aplicadas al sector musical.  X  
OE4.- El alumno desarrollará conceptos relacionados con la música como fenómeno cultural.    X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

ADÁN, Pablo. Rock marketing: una historia del rock diferente. Madrid: SC Libro, 2014. 290 p. ISBN: 9788494180170.

ATTALI, Jacques. Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. Valencia: Ruedo Ibérico, 1978. 303 p. ISBN: 8470540521.
BASKERVILLE, David. Music Business Handbook and Career Guide. Londres: Sage Publications, 2006. 537 p. ISBN: 0933056044.
BUQUET, Gustavo. "La industria discográfica: reflejo tardío y dependencia del mercado internacional". En: Comunicación y cultura en la era digital. Industrias, mercados y diversidad en España. Enrique Bustamante (coord.), Barcelona: Editorial Gedisa, 2002, pp. 67-101.
BYRNE, David. Cómo funciona la música. Barcelona: Reservoir Books, 2014. 380 p. ISBN: 9788439727972.
DAY, Timothy. Un Siglo de música grabada: escuchar la historia de la música. Madrid: Alianza, 2002. 312 p. ISBN: 8420664650.
EISENBERG, Evan. The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle to Zappa. Londres: Yale University Press, 2005. 256 p. ISBN: 9780300099041.
FABBRI, Franco. (2006). Tipos, categorías, géneros musicales. ¿Hace falta una teoría? [en línea]. En: VII Congreso IASPM-AL, 2006, 19-24 junio. La Habana: Instituto Cubano de la Música, [consulta 05-06-2014]. Disponible en: <http://www.francofabbri.net/files/Testi_per_Studenti/TiposCategoriasGeneros.pdf>.
FRITH, Simon. The Cambridge Companion to Pop and Rock. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 2001. 324 p. ISBN: 0521556600.
HESMONDHALGH, David. "Indie: the institutional politics and aesthetics of a popular music genre". En: Cultural Studies, 1999, V. 13, no. 1, pp. 34-61. ISSN: 09502386.
MOOR, Elizabeth. "Branded Spaces. The scope of ‘new marketing’". En: Journal of Consumer Culture, 2003, V. 3, no. 1, pp. 39-60.
NEGUS, Keith. Los Géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós, 2005. 329 p. ISBN: 8449317886.
ODGEN, James, OGDEN, Denise y LONG, Karl. "Music marketing: A history and landscape". En: Journal of Retailing and Consumer Services, 2011, no. 18, pp. 120–125. ISSN: 09696989.
PHILLIPS, Ronnie. Rock and Roll Fantasy? The Reality of Going from Garage Band to Superstardom. Nueva York: Springer, 2013. 124 p. ISBN: 9781461459002.
SHUKER, Roy. Diccionario del Rock y la música popular. Barcelona: Ma non troppo, 2005. 348 p. ISBN: 8496222144.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Individual --
2 Actividades de aplicación

Al finalizar los temas 1 y 3 los alumnos realizarán en el aula casos prácticos que deberán resolver y poner en común.

Grupal (2-4 miembros) 35%
3 Seminario

Al finalizar el tema 2 se realizará un seminario en el aula en el que se analizarán un conjunto de textos académicos relacionados con la industria musical y que los alumnos deberán preparar fuera del aula.

Grupal (2-4 miembros) 20%
4 Carpeta de aprendizaje

Durante la realización del taller los alumnos deberán entregar actividades que formarán parte de la carpeta de aprendizaje como una reseña de un concierto o una noticia relacionada con la industria musical. Finalmente, el último día de clase se entregará un informe final y se presentará en el aula de una propuesta de campaña aplicada a un artista musical real.

Individual 45%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)