El Servei d’Informació i Comunicació Acadèmica i Docent està estructurat de la següent manera:

Segons el format d’atenció:
1.-Atenció individualitzada: entrevistes personals, i altres canals (telefònic, sms, correu electrònic i correu convencional).
2.-Atenció col·lectiva o generalitzada: Web, Intranet, Aula Virtual, correu electrònic, fulletó informatiu, Jornades de Portes Obertes, Saló Estudia, sessions de treball amb docents i pass.


Segons el receptor: informació específica per als diferents col·lectius:

1. Docents.
2. Egressats.
3. Estudiants de nou ingrés.
4. Resta estudiants de l’Escola.
5. Estudiants potencials.
6. Pass.
7. Empreses i institucions col·laboradores.
8. Altres centres de formació secundària i superior.


Segons el tipus o contingut de la informació:

1. De caràcter general:
a) Titulacions ofertades, condicions accés, objectius generals, perfil dels titulats, organització temporal dels ensenyaments, competències i matèries.
b) Plans docents de les assignatures del grau: nom, tipologia, nombre de crèdits ECTS,  matèria, competències, requisits previs, docent, llengua d’impartició, objectius generals, blocs temàtics amb objectius específics, bibliografia específica i activitats formatives, format d’avaluació continuada i única, bibliografia general i qualificacions.
c) Informació general sobre procediments de gestió acadèmica (econòmics, beques i ajuts,  matriculació, convalidació i reconeixement de crèdits).
d) Informació sobre calendaris, horaris, aulari.
e) Informació sobre l’Escola, la seva titularitat i el conveni d’adscripció a la UB.

2.- De caràcter específic: “Ad hoc” per a cada consulta.