La seva finalitat és informar i orientar particularment a l’estudiant per facilitar el seu procés d’aprenentatge i integració al centre i més endavant, al món professional.

Objectius del Pla d’Acció Tutorial:

  • Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant al començar els estudis.

  • Facilitar l’adaptació al món universitari.

  • Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.

  • Ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, projectes de futur.

  • Orientar l’estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats d’aprenentatge.

  • Donar suport en el procés d’aprenentatge i ajudar a l’estudiant a analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.

  • Fomentar l’ús de fonts d’informació validades i adequades al seu interès i objectius d’aprenentatge.

  • Potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom de l’estudiant.

  • Orientar i avaluar la realització del Treball Final de Grau.

  • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.

L'Escola organitza el Mòdul "Tècniques d'Organització i Planificació dels Estudis en Publicitat i RRPP". Aquest taller pretén treballar aspectes bàsics per desenvolupar-se amb èxit dins del context universitari.

Organització de les tutories:
Les tutories s’activen a petició de l’alumnat (personalment, per correu electrònic o per telèfon) tantes vegades com ho necessiti. Es recull en l’expedient de l’alumne/a les dates i els temes tractats.