PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més extens-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon s’estudia la tasca del professional de les relacions públiques i com ha de ser la seva relació tant amb els MMCC com en d’altres col·lectius que difonen informacions. 

Cada un dels dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents, tant teòriques com pràctiques, que varien en nombre en funció de cada contingut específic. En paral·lel, es realitzen un parell de treballs grupals per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és considera molt important. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria.

A més, per a les qualificacions de l'assignatura també es tenen en compte la correcció lingüística i la presentació formal, així com la participació activa a classe.


Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Introducció a la tasca periodística.
1.1: Què significa redactar, comunicació, periodisme i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics clàssics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics més habituals.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 Els gèneres periodístics en els mitjans audiovisuals.
3.2 Les característiques de la redacció periodística a Internet.
3.3 El periodisme transmediàtic.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació
Tema 4: Media relations.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació dels RRPP amb els periodistes.
4.3 El gabinet online. Com enfrontar el Social Media

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- L'alumne coneixerà, distingirà i analitzarà els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- L'alumne s'iniciarà en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements bàsics sobre el periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- L'alumne coneixerà els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- L'alumne identificarà i treballarà els gèneres periodístics.    X X
OE4.- L'alumne desenvoluparà un coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- L'alumne identificarà el Gabinet de premsa com una opció professional més de la tasca periodística. X    
OE6.- L'alumne coneixerà i practicarà les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 115 35

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 12 C.1) Seminari -- 2 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 52
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 2 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 13
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
BARTON, M. Media Relations. Unesco, 2003 [en línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <http://portal.unesco.org/fr/files/16819/10666628213Media-guide_maq.pdf/Media-guide_maq.pdf>.
FRUTOS, J. T.; Marín Conesa, A.M. El funcionamiento de los gabinetes de prensa. UM. [En línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <https://www.um.es/campusdigital/Cultural/gabinetes%20prensa.htm>.
CRUCIANELLI, S. Herramientas digitales para periodistes. Knight International Journalism Fellow - ICFJ (International Center For Journalists), 2013. [en línia]. [Consulta: 26.12.2017].
DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel, 2003. ISBN 8434412977.
GOMIS, L. Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN 9788497887014.
GRIJELMO, A.. El estilo del periodista. Madrid: Ed. Taurus, 2014. ISBN 9788430606603.
MARTÍNEZ, J. L. Curso general de redacción periodística. Madrid: Ed. Paraninfo, 2002. ISBN 9788497321426.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Treball en grup: Publicació Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en la confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu). No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta.

Grupal (4-6 membres)

Assignatura en extinció. Excepcionalment es podrà realitzar de manera individual.

SÍ  25% 
2 2 Treball en grup: Gabinet de Premsa Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en la gestió del gabinet de relació amb els MMCC d’una entitat (preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc.).
3 1 i 2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
54 1 i 2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 80%
2 Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 20%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.