Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Introducció a la creació literària Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. F. A.  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El taller se presenta como un espacio eminentemente práctico dedicado al ejercicio de creatividad dirigida a la creación literaria. Si la comunicación puede entenderse en su dimensión más reducida como la explicación de historias, un buen comunicador será aquel que domine las herramientas y los elementos a su alcance para crearlas y contarlas de manera eficaz. El taller toma como punto de partida la idea de que la única manera para aprender a crear y contar historias es la práctica, a partir de la imitación, hacia la búsqueda de un estilo propio. Por ello, anima a los alumnos a buscar qué historias son las que quieren contar a la vez que les enfrenta a su propio universo simbólico en busca de referentes e ideas, a partir de un tutelaje guiado por diferentes recursos, estilos, elementos y figuras literarias.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format Extensiu (1n Semestre)

 

Data de creació: 20/03/2017
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción El proceso de creación. La idea. Ficción y no ficción.
Tema 2. Géneros literarios Definición de género literario. Delimitación y desarrollo de géneros y subgéneros.
Tema 3. La dimensión del discurso La voz. El tiempo. La estructura. El narrador y el autor. Tipos de narrador.
Tema 4. La dimensión de la historia La creación y el diseño de los personajes. El diálogo.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá los principales elementos de la narrativa  X        X  X  X  X
OG2.- El alumno trabajará su creatividad e imaginación como autor.  X  X  X  X  X  X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Desarrollo de la capacidad creativa.   X
OE2.- Desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión. X
OE3.- Exploración y ampliación del universo simbólico de referencia al crear historias.    X
OE4.- Desarrollo de la capacidad de elección a partir de las herramientas teóricas adquiridas. X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
GARBISU, M. Literatura: creación literaria. Madrid: Ed. CEF-Udima, 2012. ISBEN 978-84-454-2105-5
GÓMEZ REDONDO, F. Curso de iniciación a la escritura narrativa. Alcalá de Henares: Ed. Universidad de Alcalá, 2008. ISBN: 9788481387643.
MARTÍNEZ, H. Construir bien en español. La corrección sintáctica. Oviedo: Ed. NobeL, 2005. ISBN: 9788484592341
MONTES, F. Taller de escritura: 1303 ejercicios de literatura creativa. Córdoba: Ed. Berenice, 2008. ISBN: 9788496756595.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual NO 25%
2 Actividades de aplicación Trabajo grupal a entregar el último día de la asignatura consistente en la creación de un texto por definir (p.e. cuento, fábula) con la particularidad de tener que continuar la historia en el punto que el compañero la deja, adaptándose a los giros de la trama, improvisando y viéndose obligado a tomar decisiones. Grupal (3 miembros) 25%
3 Carpeta de aprendizaje Diferentes prácticas a entregar centradas en la escritura y la creatividad. Algunas se realizarán en el aula; el resto comportará la dedicación del estudiante fuera del horario de la asignatura. La cantidad de prácticas vendrá determinada por el ritmo y las necesidades del grupo, si bien se realizarán un mínimo de 5. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Realització d'esdeveniments en el Sector Luxe Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Según un estudio llevado a cabo por las cinco primeras asociaciones de marcas de lujo de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, el 70% de las ventas mundiales de estos productos (en torno a 700.000 millones de euros) son de empresas europeas y el 10% de las exportaciones europeas son productos de lujo. El éxito de este sector depende sobre todo de la conservación de su aura de exclusividad, de las aptitudes inherentes a las labores artesanales, de la propiedad intelectual, de una distribución selectiva y del acceso a los mercados internacionales. En este sentido, es básico conocer en profundidad qué escenarios pueden resultar ser los más adecuados para promocionar un determinado producto o servicio de lujo y desarrollar elementos de imagen corporativa coherentes. Este taller tiene como objetivo analizar las peculiaridades de este sector enseñando al alumnado como concebir y realizar eventos en este sector.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Estrategias de márketing en el sector lujo.
Introducción al sector y análisis de las estrategias de márketing propias del sector.

Tema 2. Principales mercados en el sector lujo.
Análisis de los principales mercados (Arte, Moda, Coches, Hoteles, etc.) del sector, con sus respectivas peculiaridades.

Tema 3. Eventos en el sector lujo.
Análisis teórico-práctico de cómo realizar un evento en este sector (tipo de público, location, target, etc.)

Tema 4. Proyecto: creación de un evento.
Ideación de un Evento para una empresa del sector. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido creando un evento para un cliente.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno obtendrá conocimientos detallados sobre la creación y gestión de eventos. X     X X

X

 
OG2.- El alumno aprenderá a desarrollar adecuada y eficazmente un evento en sus diferentes especialidades profesionales en el sector lujo. X X X X  X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1

OE1.- El alumno aprenderá las técnicas específicas para realizar un evento en el sector de lujo.

X  
OE2.- El alumno aprenderá las especificidades del sector y sabrá aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en la organización de un evento en el sector de lujo. X  
OE3.- El alumno desarrollará pensamiento estratégico, eligiendo la mejor estrategia y adaptándola a diferentes públicos y targets en la organización de un evento en el sector de lujo.   X
OE4.- El alumno desarrollará capacidades de creatividad y innovación para la organización de un evento en el sector de lujo.   X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

HOFFMANN, J. y COSTE-MANIÈRE, I. Luxury Strategy in Action. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230354548.
KAPFERER, J y BASTIEN V. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York: Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Individual 10%
2 Actividades de aplicación

Se ideará y gestionará un EVENTO para un cliente.

Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno analizará las necesidades el cliente en términos de perfil de empresa (datos, historia, números) y sus necesidades, para poder actuar estratégicamente.

Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Llenguatge audiovisual per a Publicitat, Cinema i TV
Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
Conocimientos básicos de edición de vídeo.

Importante: Es un taller dirigido a alumnos con conocimientos mínimos en edición de vídeo que quieran introducirse en el funcionamiento de la narrativa audiovisual.
Torn Únic
Descripció general del taller Este taller nos enseñará cómo reconocidos directores y directoras de cine, publicidad y televisión utilizan los encuadres, el color, la iluminación, el montaje, el sonido, la angulación y otros elementos del lenguaje audiovisual para realizar sus obras.

- Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Portátil, internet, sonido y proyector.
A aportar per l'estudiant: Vídeo editado que los alumnos han de realizar con su equipo propio (ordenador y vídeocámara) durante las horas no presenciales.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 30/03/2016
Data darrera actualització i seguiment: 14/02/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 
Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción al guión.
Idea, sinopsis, argumento, tratamiento, guión literario, guión técnico y storyboard.

Tema 2: Introducción al encuadre.
Escalas, angulaciones, composiciones, movimientos de cámara, espacio.

Tema 3: Introducción a la fotografía y el color.
Ideas básicas de la luz, el uso del color, cualidades, cromodinámicas.

Tema 4: Introducción al atrezzo.
¿Qué es el atrezzo?, ausencia/presencia, atrezzo como objeto expresivo o narrativo, asociación y construcción del personaje mediante el atrezzo.

Tema 5: Introducción al sonido, los diálogos y la música.
Fundamentos del sonido, sonidos limítrofes, magmas sonoros, tipos de diálogos, posibilidades diegéticas, no diegéticas y expresivas de la música.

Tema 6: Montaje.
Tipos de montaje, efecto Kuleshov, relación entre planos, raccord, ritmo, estructura y repeticiones.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6   C7 C12 C13
OG1.- El alumno conocerá el funcionamiento del lenguaje de las imágenes y el estudio del sonido.   X   X       X
OG2.- El alumno aprenderá algunas de la técnicas y los elementos del lenguaje audiovisual para narrar y sus impactos emocionales en el espectador.   X X X   X X  
OG3.- El alumno aprenderá a analizar piezas audiovisuales a través del lenguaje audiovisual de cada una de ellas para posteriormente ponerlo en práctica.   X   X X   X  
OG4.- El alumno aprenderá cómo se utiliza este lenguaje para transmitir el mensaje y las emociones que se desean sobre el espectador. X X X X   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- El alumno hará una introducción a los conocimientos teórico-prácticos de la narrativa audiovisual. X X   X
OE2.-El alumno razonará el funcionamiento de la imagen y el sonido según cada situación.     X X
OE3.- El alumno aprenderá cuándo un elemento de la sintaxis audiovisual funciona y cuándo no. X X   X
OE4.- El alumno aprenderá a combinar los diferentes elementos de la narrativa audiovisual para que formen parte de un todo. X X X X
OE5.- El alumno hará una introducción a técnicas generales y específicas vistas por autores del entorno audiovisual. X X   X
OE6.- El alumno aprenderá a narrar a través de la imagen y el sonido utilizando su morfología y sintaxis.   X X X
2 OE7.- El alumno se introducirá al uso de los elementos que componen la imagen y el sonido para elaborar sus propias piezas audiovisuales. X X X X
OE8.- El alumno se introducirá al conocimiento de los conceptos fundamentales del lenguaje audiovisual. X X    
OE9.- El alumno se introducirá en la mirada y análisis hacia formas diferentes de hacer y entender las obras audiovisuales. X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
ALONSO, Luis. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdes, 2010. ISBN 9788492751570.
BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN 9788485989027.
GODARD, J.L. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid: Ed. Alphaville, 1980. ISBN 8485865006.
GORDILLO, Inmaculada. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
MARLAND, John. El lenguaje cinematográfico. Bases del cine. Barcelona: Ed. Parramón, 2011. ISBN 9788434237803.
MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
PERALES, Francisco. Cine y publicidad. Madrid: Ed. Fragua, 2008. ISBN 9788470742347.
SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN 9788432127915.
TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN 9788420674278.
VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN 8474322235.
WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía:
TV Anuncios [en línea]. [Consulta: 24.02.2017]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.
Solo Cortos [en línea]. [Consulta: 24.02.2017]. Disponible en: <http://www.solocortos.com/>.
Cortometrajes On Line [en línea]. [Consulta: 24.02.2017]. Disponible en: <http://www.cortometrajesonline.com/>.
Cortos Clásicos [en línea]. [Consulta: 24.02.2017]. Disponible en: <http://cortosclasicos.blogspot.com.es/>.

Filmografía (selección recomendada susceptible de ampliación):
2001: Una odisea del espacio [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer y Stanley Kubrick Productions, 1968. Duración: 139 minutos. Color.
A girl walks home alone at night [registro vídeo]. Dirigida por Ana Lily Amirpour. Estados Unidos: Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan Pictures y Black Light District, 2014. Duración: 100 minutos. B/N.
A sangre fría [registro vídeo]. Dirigida por Richard Brooks. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1967. Duración: 134 minutos. B/N.
Agente Especial [registro vídeo]. Dirigida por Joseph H. Lewis. Estados Unidos: Security Pictures y Theodora Productions, 1955. Duración: 84 minutos. B/N.
Aguirre, la cólera de Dios [registro vídeo]. Dirigida por Werner Herzog. Alemania: Werner Herzog Filmproduktion, 1972. Duración: 94 minutos. Color.
Al final de la escapada [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Luc Godard. Francia: Impéria Films y Société Nouvelle de Cinema, 1960. Duración: 89 minutos. B/N.
Amanece, que no es poco [registro vídeo]. Dirigida por José Luis Cuerda. España: Compañía de Aventuras Comerciales, TVE y Paraíso, 1989. Duración: 106 minutos. Color.
Amanecer [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Estados Unidos: Fox Film Corporation, 1927. Duración: 94 minutos. B/N.
Anomalisa [registro vídeo]. Dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson. Estados Unidos: Starburns Industries, 2015. Duración: 90 minutos. Color.
Apocalypse Now [registro vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: United Artists y Omni Zoetrope Production, 1979. Duración: 153 minutos. Color.
Arizona Dream [registro vídeo]. Dirigida por Emir Kusturica. Estados Unidos y Francia: Canal+, Constellation, Hachette Première y Union Générale Cinématographique, 1992. Duración: 142 minutos. Color.
Avaricia [registro vídeo]. Dirigida por Erich von Stroheim. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1924. Duración: 239 minutos. B/N.
Barry Lyndon [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos: Warner Bros y Hawk Films, 1975. Duración: 183 minutos. Color.
Bichos [registro vídeo]. Dirigida por John Lasseter y Andrew Stanton. Estados Unidos: Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, 1998. Duración: 95 minutos. Color.
Blancanieves y los siete enanitos [registro vídeo]. Dirigida por David Hand. Estados Unidos: Walt Disney, 1937. Duración: 83 minutos. Color.
Buscando a Mr. Goodbar [registro vídeo]. Dirigida por Richard Brooks. Estados Unidos: Paramount Picture, 1977. Duración: 135 minutos. Color.
Campanadas a medianoche [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. España, Suiza y Francia: Alpine Films e Internacional Films, 1965. Duración: 115 minutos. B/N.
Cantando bajo la lluvia [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1952. Duración: 102 minutos. Color.
Centauros del desierto [registro vídeo]. Dirigida por John Ford. Estados Unidos: Warner Bros, 1956. Duración: 119 minutos. Color.
Ciudadano Kane [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: RKO y Mercury Theatre Productions, 1941. Duración: 119 minutos. B/N.
Cortina rasgada [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1966. Duración: 128 minutos. Color.
Desayuno con diamantes [registro vídeo].Dirigida por Blake Edwards. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1961. Duración: 115 minutos. Color.
Donnie Darko [registro vídeo]. Dirigida por Richard Kelly. Estados Unidos: IFC Films y Flower Films, 2001. Duración: 113 minutos. Color.
Drácula [registro vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Columbia Pictures, American Zoetrope y Osiris Films, 1992. Duración: 130 minutos. Color.
Easy Rider [registro vídeo]. Dirigida por Dennis Hopper. Estados Unidos: Columbia Pictures, Pando Company y Raybert Productions, 1969. Duración: 94 minutos. Color.
El acorazado Potemkin [registro vídeo]. Dirigida por Sergei M. Eisenstein. Rusia: Goskino, 1925. Duración: 77 minutos. B/N.
El ángel exterminador [registro vídeo]. Dirigida por Luis Buñuel. México: Uninci, Films 59 y Producciones Alatriste, 1962. Duración: 90 minutos. B/N.
El bueno, el feo y el malo [registro vídeo]. Dirigida por Sergio Leone. Italia, España y Alemania: Produzioni Europee Associati, Arturo González P.C. y Constantin Film Produktion, 1966. Duración: 161 minutos. Color.
El club de la lucha [registro vídeo]. Dirigida por David Fincher. Estados Unidos: Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises y Linson Films, 1999. Duración: 139 minutos. Color.
El corazón del ángel [registro vídeo]. Dirigida por Alan Parker. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá: TriStar, Carolco International, Mario Kassar y Andrew Vajna, 1987. Duración: 113 minutos. Color.
El desierto rojo [registro vídeo]. Dirigida por Michelangelo Antonioni. Italia y Francia: Film Duemila, Federiz y Francoriz Production, 1964. Duración: 117 minutos. Color.
El Dorado [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1966. Duración: 126 minutos. Color.
El espíritu de la colmena [registro vídeo]. Dirigida por Víctor Erice. España: Elías Querejeta PC y CB Films, 1973. Duración: 94 minutos. Color.
El graduado [registro vídeo]. Dirigida por Mike Nichols. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer y Embassy Pictures, 1967. Duración: 105 minutos. Color.
El gran dictador [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1940. Duración: 128 minutos. B/N.
El guateque [registro vídeo]. Dirigida por Blake Edwards. Estados Unidos: Warner Bros, 1968. Duración: 99 minutos. Color.
El halcón y la flecha [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: Warner Bros, 1950. Duración: 88 minutos. Color.
El hombre de las mil caras [registro vídeo].Dirigida por Alberto Rodríguez. España: Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte, 2016. Duración: 123 minutos. Color.
El mago de Oz [registro vídeo]. Dirigida por Victor Fleming. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1939. Duración: 98 minutos. Color.
El nombre de la rosa [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Jacques Annaud. Alemania, Francia e Italia: Neue Constantin Film, Zweites Deutsches Fernsehen, Cristaldifilm, Radiotelevisione Italiana, Les Films Ariane y France 3 Cinéma, 1986. Duración: 131 minutos. Color.
El Padrino [registro vídeo].Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Paramount Pictures y Albert S. Ruddy Production, 1972. Duración: 175 minutos. Color.
El señor de las moscas [registro vídeo]. Dirigida por Harry Hook. Estados Unidos: Castle Rock Entertainment, 1990. Duración: 90 minutos. Color.
El silencio de los corderos [registro vídeo]. Dirigida por Jonathan Demme. Estados Unidos: Orion Pictures, 1991. Duración: 115 minutos. Color.
El último [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Alemania: UFA, 1924. Duración: 90 minutos. B/N.
El verdugo [registro vídeo]. Dirigida por Luis García Berlanga. España e Italia: Naga Films y Zabra Films, 1963. Duración: 90 minutos. B/N.
Elogio del amor [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Luc Godard. Francia y Suiza: Aventura Films, Peripheria, Canal Plus, France Arte Cinéma, Vega Film, TSR, ECM Records, StudioCanal, DIF, Studio Images 6 y Les Films Alain Sarde, 2001. Duración: 98 minutos. Color.
Falso culpable [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Warner Bros, 1956. Duración: 105 minutos. B/N.
Fantástico Sr. Fox [registro vídeo]. Dirigida por Wes Anderson. Estados Unidos: American Empirical Pictures, Blue Sky Studios, Indian Paintbrush, Twentieth Century Fox Animation, Twentieth Century-Fox Film Corporation, 2009. Duración: 87 minutos. Color.
Frenesí [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1972. Duración: 116 minutos. Color.
Guerra y paz [registro vídeo]. Dirigida por King Vidor. Estados Unidos e Italia: Dino de Laurentiis, 1956. Duración: 208 minutos. Color.
Hatari! [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1962. Duración: 159 minutos. Color.
Heavy Metal [registro vídeo]. Dirigida por Gerald Potterton. Canadá: Atkinson Film Arts Ltd., Columbia Pictures, Guardian Trust Company y Canadian Film Development Corporation, 1981. Duración: 90 minutos. Color.
Indiana Jones en busca del arca perdida[registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1981. Duración: 115 minutos. Color.
Johnny Guitar. Dirigida por Nicholas Ray. Estados Unidos: Republic Pictures, 1954. Duración: 110 minutos. Color.
Kill Bill: Volumen 1 [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2003. Duración: 110 minutos. Color.
Kill Bill: Volumen 2 [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2004. Duración: 137 minutos. Color.
Kiss me deadly [registro vídeo]. Dirigida por Robert Aldrich. Estados Unidos: United Artists, 1955. Duración: 106 minutos. B/N.
La dama de Shangai [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1947. Duración: 87 minutos. B/N.
La misión [registro vídeo]. Dirigida por Roland Joffé. Reino Unido: Warner Bros, 1986. Duración: 125 minutos. Color.
La mujer pantera [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: RKO Radio Pictures, 1942. Duración: 73 minutos. B/N.
La naranja mecánica [registro vídeo].Dirigida por Stanley Kubrick. Reino Unido: Warner Bros, 1971. Duración: 137 minutos. Color.
La pasión de Juana de Arco [registro vídeo]. Dirigida por Carl Theodor Dreyer. Francia: Societé Generale de Films, 1928. Duración: 110 minutos. B/N.
La quimera del oro [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1925. Duración: 95 minutos. B/N.
La vida por delante [registro vídeo]. Dirigida por Fernando Fernán Gómez. España: Estela Films, 1958. Duración: 90 minutos. B/N.
Las aventuras del príncipe Achmed[registro vídeo]. Dirigida por Lotte Reiniger. Alemania: Comenius y Film GmbH, 1926. Duración: 65 minutos. Color.
Las margaritas [registro vídeo]. Dirigida por Vera Chytilová. República Checa: Barrandov Film Studios, 1966. Duración: 74 minutos. Color.
L'Atalante [registro vídeo]. Dirigida por Jean Vigo. Francia: Gaumont, 1934. Duración: 82 minutos. B/N.
Lolita [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer, Seven Arts, Anya Productions y Transworld, 1962. Duración: 152 minutos. B/N.
Los pájaros [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1963. Duración: 115 minutos. Color.
M, el vampiro de Düsseldorf [registro vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Alemania: Nero Film, 1931. Duración: 111 minutos. B/N.
Mala sangre [registro vídeo]. Dirigida por Leos Carax. Francia: Les Films Plain Chant, Soprofilms, FR3 Films Production, UNITE 3, CNC y Sofima, 1986. Duración: 119 minutos. Color.
Malditos bastardos [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos y Alemania: Universal Pictures, The Weinstein Company, Lawrence Bender Productions y Neunte Babelsberg Film, 2009. Duración: 146 minutos. Color.
Marruecos [registro vídeo]. Dirigida por Josef von Sternberg. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1930. Duración: 92 minutos. B/N.
Mi tío [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tati. Francia: Gaumont Distribution, Specta Films, Gray-Film y Alter Films, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Milagro en Milán [registro vídeo]. Dirigida por Vittorio De Sica. Italia: Produzioni De Sica y Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, 1951. Duración: 92 minutos. B/N.
Monte Carlo [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1930. Duración: 90 minutos. B/N.
Murieron con las botas puestas[registro vídeo]. Dirigida por Raoul Walsh. Estados Unidos: Warner Bros, 1941. Duración: 138 minutos. B/N.
Nosferatu [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Alemania: Prana y Film GmbH, 1922. Duración: 91 minutos. B/N.
París, Texas [registro vídeo]. Dirigida por Wim Wenders. Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos: Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk, Channel Four Films y Project Filmproduktion, 1984. Duración: 144 minutos. Color.
Pickpocket [registro vídeo]. Dirigida por Robert Bresson. Francia: Compagnie Cinématographique de France, 1959. Duración: 75 minutos. B/N.
Porco Rosso [registro vídeo]. Dirigida por Hayao Miyazaki. Japón: Studio Ghibli, 1992. Duración: 94 minutos. Color.
Posesión infernal [registro vídeo]. Dirigida por Sam Raimi. Estados Unidos: Renaissance Pictures, 1981. Duración: 86 minutos. Color.
Psicosis [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1960. Duración: 109 minutos. B/N.
Rebecca [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Selznick International Pictures, 1940. Duración: 130 minutos. B/N.
REC [registro vídeo].Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. España: Filmax, 2007. Duración: 76 minutos. Color.
Remordimiento [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1932. Duración: 77 minutos. B/N.
Réquiem por un sueño [registro vídeo]. Dirigida por Darren Aronofsky. Estados Unidos: Artisan Entertainment y Thousand Words, 2000. Duración: 102 minutos. Color.
Reservoir Dogs [registro vídeo].Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Live Entertainment y Dog Eat Dog Productions, 1992. Duración: 99 minutos. Color.
Roma [registro vídeo]. Dirigida por Federico Fellini. Italia: Ultra Film y Les Productions Artistes Associés, 1972. Duración: 128 minutos. Color.
Satyricon [registro vídeo]. Dirigida por Federico Fellini. Italia: Les Productions Artistes Associés, Produzioni Europee Associati y United Artists, 1969. Duración: 129 minutos. Color. Scarface [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Universal Pictures, 1932. Duración: 93 minutos. B/N.
Sin perdón [registro vídeo]. Dirigida por Clint Eastwood. Estados Unidos: Warner Bros y Malpaso Company, 1992. Duración: 126 minutos. Color.
Solo ante el peligro [registro vídeo]. Dirigida por Fred Zinnemann. Estados Unidos: Stanley Kramer Productions, 1952. Duración: 80 minutos. B/N.
Sólo se vive una vez [registro vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Estados Unidos: United Artists, 1937. Duración: 86 minutos. B/N.
Sospecha [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: RKO Radio Pictures, 1941. Duración: 99 minutos. B/N.
Soy Cuba [registro vídeo]. Dirigida por Mikhail Kalatozov. Cuba y Rusia: Mosfilm y ICAIC, 1964. Duración: 141 minutos. B/N.
The Monuments Men [registro vídeo]. Dirigida por George Clooney. Estados Unidos: Columbia Pictures, Smoke House y Studio Babelsberg, 2014. Duración: 118 minutos. Color.
Tiburón [registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Universal Pictures y Zanuck/Brown Production, 1975. Duración: 124 minutos. Color.
Tiempos modernos [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1936. Duración: 89 minutos. B/N.
Trouble in Paradise [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1932. Duración: 83 minutos. B/N.
Una mujer dulce [registro vídeo]. Dirigida por Robert Bresson. Francia: Marianne Productions, 1969. Duración: 88 minutos. Color.
Vampyr, la bruja vampiro [registro vídeo]. Dirigida por Carl Theodor Dreyer. Alemania y Francia: Tobis Filmkunst, 1932. Duración: 68 minutos. B/N.
Vértigo [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Zootrópolis [registro vídeo]. Dirigida por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush. Estados Unidos: Walt Disney Animation Studios, 2016. Duración: 108 minutos. Color.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Se expondrá el contenido de la materia, con apoyo audiovisual y material complementario vía Moodle, y se valorará la participación activa del alumno en cada sesión. Individual 10%
2 Actividades de aplicación Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual vía Moodle (preferiblemente un spot). Grupal (3-4 miembros) 30%
3 Simulación Cada alumno asumirá un rol técnico diferente durante la grabación, desarrollando la capacidad de trabajo en equipo. Individual 30%
4 Carpeta de aprendizaje Cada alumno presentará un dossier que incluirá un análisis del lenguaje audiovisual aplicado en la pieza junto a una valoración personal del trabajo. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)