Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Nation Branding - La marca de les nacions Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Llorens Coneixements previs recomanats No són necessaris. Torn Únic
Descripció general del taller Nacions, països i ciutats competeixen a nivell global i local per atreure inversions, turisme i talent. La definició d'una marca i una estratègia de posicionament és fonamental per tal d'assolir aquests objectius. En aquest taller analitzarem les estratègies i tècniques de comunicació utilitzades per institucions i organitzacions públiques i privades per posicionar les seves marques. Posarem especial èmfasi en la marca "Barcelona" i algunes de les organitzacions i lobbies que treballen actualment per posicionar la seva marca.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A portar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Nation Branding Basics
Aproximació teòrica a les principals corrents de Nation Branding, indicadors e índexs més rellevants i a alguns estudis realitzats sobre la matèria.

Tema 2. Actors principals del Nation Branding.
Anàlisi dels públics emissors i receptors de les estratègies de Nation Branding. Principals característiques i objectius de les organitzacions i lobbies que realitzen estratègies de Nation Branding; el cas de "Barcelona Global".

Tema 3. Storytelling.
Missatges i històries per posicionar ciutats i nacions. Introducció a la tècnica del storytelling i altres tècniques comunicatives en l'elaboració de continguts e històries per posicionar ciutats i nacions.

Tema 4. Tècniques i estratègies.
Casos Pràctics. Anàlisi a través de casos pràctics de diferents tècniques i estratègies utilitzades per països, nacions o ciutats d'arreu del món a fi de posicionar la seva marca de forma diferencial.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà les principals bases teòriques e índexs del Nation Branding així com els públics implicats. X   X   X    X  
OG2.- L'alumne reconeixerà diferents tècniques i estratègies per posicionar nacions i ciutats.   X   X     X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne diferenciarà les tres principals corrents teòriques: Absolutistes, Moderats, Naturistes. X  
OE2.- L'alumne identificarà els subjectes emissors i receptors d'estratègies de Nation Branding. X  
2 OE3.- L'alumne utilitzarà la tècnica del Storytelling per posicionar ciutats i nacions.   X
OE4.- L'alumne aplicarà estratègies i tècniques comunicatives per millorar el posicionament i la marca del seu barri, poble o ciutat.   X

 


 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ANHOLT, S.; GFK. Nation Brands Index. [en línia], 2005. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.simonanholt.com>.
AON y PFNYC. New York City as a Destination of Choice for Talent. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/talent_mgmt/2013_report_partnership-for-nyc.jsp>.
BUHMANN, A.; INGENHOFF, D. Advancing the country image construct from a public relations perspective. Fribourg: University of Fribourg, 2013.
BUSINESS DEVELOPMENT LUCERNE. Lucerne - The Perfect place for your HQ, 2011.
KOTLER, P. The Marketing of Nations: A strategic Approach to Building National Health. New York: Free Press, 1997.
GUDJONSSON, H. Place Branding. Henry Stewart Publications 1774-0696, 2005.
KPMG. Global Cities Investment Monitor 2013. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <https://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-Cities-Investment-Monitor-072015.pdf>.
LONDON FIRST. Chief Executive's Report. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://londonfirst.co.uk/category/media-centre/news/>.
MAGLIONE, L. Barcelona Global International Talent Monitor. Barcelona Global. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: < http://www.barcelonaglobal.com/>.
MARKESSINIS, A. Nation Branding webpage. [en línia], 2016. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.nation-branding.info>.
MUZI FALCONI, T. Governare le relazioni. Obiettivi, strumenti e modelli delle relazioni pubbliche. Milano: Il Sole 24 Ore, 2005.
FERPI NATION STORYTELLING NETWORK. Webpage. [en línia], 2016. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.storynet.org>.
FUTURE BRAND. [en línia], 2016. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://fblog.futurebrand.com/>.
ORDEIX, E.; DUARTE, J. 2009. “From Public Diplomacy to Corporate Diplomacy: Increasing Corporation's Legitimacy and influence”. American Behavioral Scientist, 2009, vol. 53, núm. 4, p. 549-564.

PARTNERSHIP FOR NEW YORK CITY. Webpage. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://pfnyc.org/>.
PORTER, M.E. The competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1998.
PWC & PFNYC. Cities of Opportunity. [en línia], 2012. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html>.
RASMUSSEN. “Nation Branding Indices: Useful Planning Tools or Marketing Stunts?” Dins:EUPRERA Congress (Barcelona, 3-5 Octubre 2013).
SHARKNESS J.; DEANGELO, L. Measuring Student involvement. Los Angeles: University of California, 2010.
SMALL CITY BRANDING AROUND THE WORLD. [en línia], 2016. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://citybranding.typepad.com/city-branding/>.
THE ECONOMIST. Country Report Spain, 2013.
THE PLACE BRAND OBSERVER. [en línia], 2016. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://placebrandobserver.com/>.
UN HABITAT. State of the world's cities 2012/2013. [en línia], 2013. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387&AspxAutoDetectCookieSupport=1>.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 2 Activitats d'aplicació Comentari setmanal d'articles d'actualitat sobre nation/city branding dirigit per un dels grups de la classe. A partir d'aquest cas d'estudi es debatran diversos aspectes comentats a classe.
- 70% presentació del grup en el dia de presentació.
- 30% en la participació i comentaris de qualitat en la resta de casos. 
Grupal (3-4 membres) 50%
2 1-2 Carpeta d'aprenentatge Examen consistent en dos parts:
- Preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta i -0,3 punts per resposta errònia.
- Preguntes d'anàlisi de text.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)