Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà les principals bases teòriques e índexs del Nation Branding així com els públics implicats. X   X   X    X  
OG2.- L'alumne reconeixerà diferents tècniques i estratègies per posicionar nacions i ciutats.   X   X     X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne diferenciarà les tres principals corrents teòriques: Absolutistes, Moderats, Naturistes. X  
OE2.- L'alumne identificarà els subjectes emissors i receptors d'estratègies de Nation Branding. X  
2 OE3.- L'alumne utilitzarà la tècnica del Storytelling per posicionar ciutats i nacions.   X
OE4.- L'alumne aplicarà estratègies i tècniques comunicatives per millorar el posicionament i la marca del seu barri, poble o ciutat.   X