Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Nation Branding Basics
Aproximació teòrica a les principals corrents de Nation Branding, indicadors e índexs més rellevants i a alguns estudis realitzats sobre la matèria.

Tema 2. Actors principals del Nation Branding.
Anàlisi dels públics emissors i receptors de les estratègies de Nation Branding. Principals característiques i objectius de les organitzacions i lobbies que realitzen estratègies de Nation Branding; el cas de "Barcelona Global".

Tema 3. Storytelling.
Missatges i històries per posicionar ciutats i nacions. Introducció a la tècnica del storytelling i altres tècniques comunicatives en l'elaboració de continguts e històries per posicionar ciutats i nacions.

Tema 4. Tècniques i estratègies.
Casos Pràctics. Anàlisi a través de casos pràctics de diferents tècniques i estratègies utilitzades per països, nacions o ciutats d'arreu del món a fi de posicionar la seva marca de forma diferencial.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.