PLA DOCENT
Assignatura Protocol: Teoria i Tècnica Codi 361812
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. R. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/03/2011
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020

Metodologia i organització general

Teoria i tècnica de protocol és una assignatura teòrico-pràctica concebuda per adquirir uns coneixements de la normativa i els usos del protocol, així com saber-los aplicar en la preparació i desenvolupament d’un acte, ja sigui oficial, públic o privat. Les sessions presencials inclouran classes magistrals amb exercicis pràctics a realitzar per l’alumnat.

 

Aquesta assignatura s'impartirà en una setmana intensiva al mes de gener i un dia a la setmana durant el segon semestre.


Temari
Bloc 1 Títol: Conceptes bàsics i aplicacions de la teoria de protocol

En aquest bloc es defineix el protocol, s’identifiquen les normes que el regulen, i la teoria per a la seva correcta utilització en l’organització d’esdeveniments.

 

Tema 1. Planificació i organització d’esdeveniments

1.1.  Introducció al protocol i el protocol a la història

1.2.  Tipus de protocol

1.3.  Organització del departament de protocol

1.4.  Classificació d’actes

 

Tema 2. Pla de comunicació dels esdeveniments

2.1. Tècniques d’organització

2.2. Fases en l’organització

2.3. La comunicació en els esdeveniments

2.4. Els parlaments

 

Tema 3. Protocol oficial

3.1. Protocol i cerimonial. Les normatives

3.2. L’amfitrió, precedències, presidències, salutacions i rebudes

3.3. Tractaments protocol·laris

3.4. Simbologia: banderes, himnes i escuts

 

Tema 4. El protocol social

4.1. L’etiqueta social

4.2. Les invitacions i altres notes

4.3. Les taules: presidències, tipologies, col·locació i preparació

4.4. Els regals i altres atencions

 

Tema 5. El protocol empresarial

5.1. Imatge de l’empresa i les seves relacions socials

5.2. Manual de protocol empresarial

5.3. Actes empresarials

5.4. Creativitat en els esdeveniments

 

Bloc 2 Títol: Organització d’actes

En aquest bloc es desenvoluparà la capacitat per aplicar de forma correcta la teoria estudiada en el primer bloc. S’analitzaran diferents tipus d’actes protocol·laris elaborant els documents necessaris per a desenvolupar de manera correcta l’acte oficial, públic o privat.

 

Tema 6. El programa de protocol

6.1. El briefing o informe per un acte

6.2. El repartiment de tasques i programació

6.3. El informe de valoració i resultats

6.4. Exemples i anàlisi de diferents tipus d'actes

 


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C4 C5  C6  C12
OG1.- L’alumne coneixerà la teoria necessària per organitzar actes protocol·laris.  X         
OG2.- L’alumne resoldrà i analitzarà estratègies que li permetran desenvolupar accions de RP amb èxit i compliment dels objectius per les que s’han convocat.  X  X   X X
OG3.- L’alumne es plantejarà i s’esforçarà per identificar la logística necessària per a la realització de qualsevol acte públic i/o privat. X X   X  X
OG4.- L’alumne identificarà i tindrà la capacitat per planificar, organitzar i conduir un acte protocol·lari. X X  X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs   Objectius específics OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne tindrà capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa. X      
OE2.- L’alumne coneixerà els conceptes bàsics del protocol. X      
OE3.- L’alumne disposarà de capacitat d’aplicació pràctica dels principis bàsics.  X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà els principals tipus d’actes i a la seva organització amb els elements característics de cadascun d’ells. X X X X
2 OE5.- L’alumne podrà identificar la logística necessària en el desenvolupament d’un acte.  X X X X
OE6.- L’alumne coneixerà el cerimonial i la posada en escena d’una activitat protocol·lària.  X X X
OE7.- L’alumne tindrà la capacitat de redactar els principals documents que acompanyen l’organització i posada en escena d’un acte.  X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 85 65

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 21    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 8    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 10            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

BARRIGA, A. La creatividad en los eventos. Madrid: Editorial Protocolo, 2010.


COLLELL, R.M. Etiqueta social: preguntas y respuestas. Barcelona: Gestión 2000, 1998.


ESTÉBANEZ, B. Protocolo social y empresarial. Madrid: Editores Asociados, 2005.

 

FELFÖLDY, C.; GOMEZ, M.; DE LA SERNA, M. Los básicos del protocolo. Guía contra el pánico del principiante. Madrid: Editorial Círculo Rojo, 2018.

 

FUENTE, C. Protocolo oficial. Madrid: Editorial Protocolo, 2004.


FUENTE, C. Protocolo para eventos: Técnicas de organización de actos I. Madrid: Editorial Protocolo, 2007.


FUENTE, C. Manual práctico para la organización de eventos: Técnicas de organización de actos II. Madrid: Editorial Protocolo, 2005.


HERRERO, J.C.; FUENTE, J. L. La comunicación en el protocolo. El tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Editorial Protocolo, 2004.


HERRERO, J.C.; FUENTE, J. L. La comunicación en el protocolo (2ª edición). Las redes sociales, internet, y los medios tradicionales en la organización de actos. Madrid: Editorial Protocolo, 2010.


LÓPEZ NIETO, F. Manual de protocolo. Barcelona: Editorial Ariel, 2003.

OTERO ALVARADO, M.T. Teoría y Estructura del Ceremonial y el Protocolo. Sevilla: Ed. MERGABLUM, 2002.


URBINA, J.A. El gran libro del protocolo. Madrid: Ediciones Temas de hoy, Madrid 2001.Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1  1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2  1-2 Classes Expositives

Durant les classes presencials s’exposaran casos i situacions reals perquè l’alumne adquireixi un aprenentatge precís; es realitzaran treballs individuals o en grup a classe sobre els continguts treballats i alguns s’exposaran a l’aula.

Individual i grupal
25%
3  1-2 Activitats d’aplicació

Els alumnes hauran de preparar i presentar a l’aula l’organització d’un acte real, proposat pel docent. Hauran d’elaborar diferents tipus de documents, realitzar gestions amb diferents públics i fer tot el necessari per a la celebració de l’acte.

Grupal (6-
25%
4  1-2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Es podran incloure preguntes de resposta breu. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Es podran incloure preguntes de resposta breu. 100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d’aplicació Els alumnes hauran de preparar i presentar l’organització d’un acte real, proposat pel docent. Hauran d’elaborar diferents tipus de documents, realitzar gestions amb diferents públics i fer tot el necessari per a la celebració de l’acte. 20%
2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Es podran incloure preguntes de resposta breu. 80% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Es podran incloure preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)