PLA DOCENT
Taller Redueix l'estrès i millora el teu rendiment amb mindfulness Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. G. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller Et proporcionarà eines per gestionar l’estrès amb eficàcia i mantenir la concentració i la capacitat de resposta en situacions difícils o en períodes de màxima demanda. També et permetrà potenciar les teves competències personals i la resiliència; això et farà millor als estudis i disposar de recursos de gran valor que poden marcar la diferència en la teva incorporació al mercat laboral. Des de la primera sessió del taller, cada alumne podrà dissenyar i posar en pràctica el seu propi pla anti-estrès i de millora personal.
Idioma Català i Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i Projector
A aportar per l'estudiant: Cap
Format  EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/05/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Què és mindfulness? Entrenar l’atenció per millorar la concentració, calmar la ment i relaxar el cos.
Tema 2. Entendre les emocions per desenvolupar la intel·ligència emocional i aprendre a trobar l'equilibri.
Tema 3. Comprendre les causes i els efectes de l’estrès i descobrir les millors estratègies per a gestionar-lo eficaçment.
Tema 4. Competències personals: comunicació i gestió del temps.
Bloc 2 Títol: Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà a practicar el Mindfulness enfocat a reforçar les capacitats atencionals i a reduir l'estrès.   X X X     X X
OG2.- L'alumnat coneixerà recursos per a millorar les relacions interpersonals.  X   X   X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà els símptomes i els efectes de l'estrès i incorporarà recursos per calmar la ment i relaxar el cos. X  
OE2.- L'estudiant incorporarà estratègies d'afrontament i eines d'autogestió emocional per respondre davant l'estrès enlloc de reaccionar.  
2 OE3.- L'alumne aprendrà a cultivar les relacions interpersonals potenciant l’empatia i l’actitud compassiva. X X
OE4.- L'estudiant entrenarà la capacitat d'estar present per a potenciar l'atenció i la concentració i disminuir la rumiació.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Kabat-Zinn, J. Vivir con plenitud las crisis - Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Barcelona: ed. Kairós, 2004. ISBN 9788472455672.
Martín, A. Con rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés. Barcelona: ed. Plataforma, 2010. ISBN 9788415115007.
Stahl, B. y Goldstein, E. Mindfulness para reducir el estrés. Barcelona: ed. Kairós, 2010. ISBN 9788472457614.
Alidina, S. Vencer el estrés con Mindfulness. Barcelona: ed. Paidós divulgación, 2015. ISBN 9788449331404.
Stahl, B. y Goldstein, E. El manual del Mindfulness. Barcelona: ed. Kairós, 2016. ISBN 9788499885155.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'Aplicació Diàlegs en grup de tipus indagatori i apreciatiu sobre l'experiència de cada estudiant amb la pràctica del Mindfulness, els aprenentatges incorporats a cadascuna de les sessions i el seu progrès personal. Grupal 30%
3 Carpeta d'aprenentatge Elaboració d'un pla antiestrès i de millora personal. Individual 60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.