PLA DOCENT
Taller Com construir un bon briefing de comunicació?
Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. E. Vidal  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Construir un bon briefing és clau per l’èxit d’una campanya publicitària. Aquesta eina és fonamental dins el funcionament de l’agència i la seva creació és una responsabilitat compartida entre el planner i el departament de comptes. En aquest taller teòric-pràctic aprendràs a dissenyar un bon briefing a partir d'una metodologia senzilla i a presentar-lo de forma eficaç a l’equip creatiu. El domini en la generació i presentació d’un bon briefing permet ambdós perfils (planner i comptes) guanyar credibilitat professional dins de l’agència i davant de l’equip creatiu.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: Projector, ordinador.
A aportar per l'estudiant: Cap.
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 07/03/2016
Data darrera actualització i seguiment: 04/07/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al briefing.
1.1. Definició de briefing.
1.2. Tipologia de briefing.
1.3.Parts d’un briefing.
1.4. Exemples de briefings d'agència. 

Tema 2. Auditoria prèvia.
2.1. Anàlisi del consumidor, la marca (companyia) i la competència (benchmark).

Tema 3. Definir el sweet spot. Estratègia i idea creativa.
3.1. De la veritat de marca, el insight del consumidor i el punt de diferenciació vs la competència al concepte estratègic i creatiu.
3.2. La creació de territoris i l’ús d’arquetips.
3.3. L’arquitectura de la campanya, mitjans i avaluació (KPIs).

Tema 4. Presentar a l'equip creatiu (avaluació).
4.1. Conèixer l’equip creatiu.
4.2. Eines per presentar de forma eficaç.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant aprendrà a definir un bon briefing creatiu.  X  X  X      
OG2.- L’alumne treballarà diverses eines estratègiques (de consumidor, marca, segmentació, avaluació...) per crear un briefing.            X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L’alumne coneixerà en profunditat la raó de ser del briefing, les seves tipologies i les seves dimensions fonamentals.  
OE2.- L’alumne aplicarà els coneixements adquirits per gestionar les seves emocions en cada projecte creatiu i maximitzar la seva feina.  X X
OE3.- L’alumne treballarà diverses eines creatives i aprofundirà en com vendre les campanyes al director creatiu. X X
OE4.- L’alumne desenvoluparà l’autoavaluació per saber diferenciar quines són les emocions que l’afecten.  X  
 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BATEY, M. El significado de la marca. Barcelona: Granica, 2013. ISBN 9789506417291.
DRU, J.M. Disruption. New York: John Wiley & sons, 1997. ISBN 9780471165651.
FOG, K, BUDTZ, C., MUNCH, C. i BLANCHETTE, S. Storytelling. Branding in practice. Heildeberg: Springer, 2010. ISBN 978-3-540-88348-7.
FORTINI, L. Hitting the sweet spot. How Consumer Insights Can Inspire Better Marketing and Advertising. Chicago: The copy workshops, 2001. ISBN: 1887229094.
HEATH, D. i HEATH, C. Made to stick: Why some ideas survive and others die. New York: Random House, 2007. ISBN 978-1400064281.
STEEL, J. Verdades, mentiras y publicidad. El arte de la planificación de cuentas. Madrid: Eresma & Celeste, 2000. ISBN 978-8470745416.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats de aplicació Es desenvoluparà per parelles un briefing de comunicació per un producte d'un client real, amb cadascuna de les fases explicades. Aquesta activitat s'haurà de fer una presentació del briefing a l'equip creatiu. Grupal (2 membres)

30%

3 Carpeta d'aprenentatge L'alumne recollirà en un document cadascuna de les pràctiques que s'han anat realitzant en les diferents sessions per consolidar les eines estratègiques treballades. Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)