PLA DOCENT
Assignatura Pla de Màrqueting Codi 360419
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. J. Badia Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 19/03/2014
Data darrera actualització i seguiment: 02/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015

Metodologia i organització general
L’assignatura té una doble vessant: teòrica i pràctica. En aquest sentit, la professora posarà a disposició dels estudiants els instruments, documents i referències necessaris per combinar les classes magistrals amb aplicacions pràctiques per fomentar un ambient de participació i interactivitat. Per això es facilitarà que els estudiants facin les seves aportacions personals a la temàtica estudiada i que puguin resoldre amb la professora els dubtes que s’hagin plantejat.
Es faran presentacions temàtiques per tal de facilitar als estudiants la comprensió dels temes tractats i s’exemplificaran els continguts amb casos reals per tal d’apropar al màxim els estudiants a la realitat professional que aborda l’assignatura.

Temari
Bloc 1 TÍTOL: EL PLA DE MÀRQUETING A L’EMPRESA
Tema 1: El paper del pla de màrqueting dins l’estratègia empresarial.
Tema 2: L’anàlisi de la situació interna i externa de l’empresa.
Tema 3: L’obtenció d’un avantatge competitiu sostenible en el temps.
Bloc 2 TÍTOL: EL MÀRQUETING MIX I EL PLA DE MÀRQUETING
Tema 4: La política de producte / servei.
Tema 5: La política de preu.
Tema 6: La política de distribució.
Tema 7: La política de comunicació.
Tema 8: La formulació del pla de màrqueting.
Bloc 3 TÍTOL: EL MÀRQUETING DEL SEGLE XXI
Tema 9: Les noves tendències del màrqueting.
Tema 10: El màrqueting digital i les xarxes socials.
Tema 11: El màrqueting d’experiències i el neuromàrqueting.

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne relacionarà el pla de màrqueting amb l’estratègia empresarial. X   X      
OG2.-. Analitzarà el paper de les diferents variables del màrqueting mix en el pla de màrqueting. X  X X  
 
   
OG3.-. Aprendrà a desenvolupar un pla de màrqueting.  X X X X X X X
OG4.- Identificarà els instruments del màrqueting del segle XXI en el marc de les noves tecnologies. X X  X      
OG5.- Coneixerà l’aplicació pràctica de les tècniques del màrqueting digital.     X     X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5
1 OE1.- Igualar nivells i ampliar sòlidament el coneixement del màrqueting entre tots els estudiants. X        
OE2.- Assolir un nivell alt en la part de decisió en màrqueting: estratègies i polítiques de màrqueting. X        
OE3.- Conèixer bé la potencialitat de la marca con concepte-cruïlla de la publicitat, el màrqueting i les RR.PP. X  X      
2 OE4.- Saber confegir un Pla de Màrqueting, i fer anàlisi de sensibilitat de la modificació de llurs variables.   X      
OE5.- Conèixer bé les tècniques i variants del màrqueting 2.0.      X    
3 OE6.- Dominar l’abast, la trajectòria i les possibilitats de les xarxes socials en el màrqueting de les empreses.        X X
OE7.- Conèixer els objectius i tasques dels llocs de treball standard més importants a l’àrea del màrqueting.        X X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 40 55 55

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 8    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 28
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives - 3 12    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 16
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 2 9    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

- Bernat, R. y Tamayo, V.: La esencia del marketing. Casos prácticos, Barcelona, Edicions UPC, 2002.
- Cohen, W A: El plan de marketing. . Bilbao Ed. Deusto, 2008
- Gabriel i Eroles, JL: Internet Marketing 2.0 Barcelona, Ed. Reverté, 2010
- Gazquez, J.C. y Jiménez J.F: Casos prácticos de introducción al marketing, España, Editorial Circulo Rojo, 2010.
- González, E.; Alén, E. (coord.) Casos de dirección de marketing. Madrid, Ed Pearson, 2004
- Sánchez, J. Plan de marketing: análisis, decisiones y control. Madrid, Ed. Pirámide, 2001
- Kotler, P.; Armstrong, G.; Cámara, D.; Cruz, I. Principios de marketing (10a.
edició). Madrid, Ed. Prentice Hall, 2004.
- Kotler, P. Dirección de marketing. Madrid, Ed Pearson Alhambra, 2006.
- Kotler, P. and Keller, K.L. Marketing Management. Madrid, Ed. Prentice Hall, 2008
- Kotler, P Los diez pecados capitales del marketing. Madrtid, Ed Gestión 2000, 2012.
- Medina, A. Bye, bye, marketing. Del poder del mercado al poder del consumidor. La revolución de las marcas. Madrid, Ed. Pirámide 2010
- Rosales P. Estrategia digital. Cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la competencia. Madrid, Ed Deusto, 2010
- Roverts, K El futuro más allá de las marcas. Lovemarks. Navarra, Ed Urano, 2005.
- Santasmases, M: Marketing: conceptos y estrategias. Madrid, Ed Pirámide, 2012

AEDEMO [Consulta: 9/4/2014] Disponible a: www.aedemo.es
IPMARK [Consulta: 9/4/2014] Disponible a www.ipmark.com
MARKETINGNEWS [Consulta: 9/4/2014] Disponible a www.marketingnews.com
PUROMARKETING Consulta: 9/4/2014] Disponible a www.puromarketing.com


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2-3 Classes magistrals Assistència i participació  activa en classe. Imprescindible l’assistència mínima del 80% de la totalitat de les classes i participació activa. Individual NO ---
2 1-2-3 Activitats d’aplicació Exercicis pràctics: resolució de casos, reflexions personals, etc)Es realitzaran al llarg del curs (aprox. 1 exercici per tema).
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Individual/
Grupal
25%
3 3 Treball en grup Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a una marca.
Es lliurarà les darreres setmanes del període lectiu en format paper i en format digital.
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Grupal
(4/5 persones)
25%
4 3 Examen Es realitzarà un exercici escrit sobre els continguts teòrics de l’assignatura (preguntes tipus test i/o de desenvolupament),
Per tal de fer mitjana, cal treure una puntuació mínima de 5.
Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita amb preguntes tipus test de la totalitat del temari. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura (preguntes tipus test i/o preguntes de desenvoupament + exercicis pràctics) 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)