PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dra. L. Gómez / Dr. F. Alonso Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015

Metodologia i organització general

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per una altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu.

Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats.
L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat d’observació i reflexió.


Temari
Bloc 1 Títol: Definició, característiques i conceptes bàsics de l'Opinió Pública

1.1. Dificultats de conceptualització. Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l'opinió pública.
Tema 2. Conceptes bàsics de l’opinió pública.
2.1. Opinions i actituds, creences i valors. Individu i grup.
2.2. Perspectives d’estudi de les opinions col·lectives.
2.3. Espai públic, públics i altres col·lectius.
Tema 3. Recorregut històric del concepte d’opinió.
3.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítics-socials: del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
Tema 4. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública.
4.1. La tradició clàssica.
4.2. La tradició empírica.

Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors i influències

Tema 5. Funcions i processos de formació de l'opinió pública.
5.1. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
5.2. Actors del procés de formació de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió, societat civil.
5.3. Models de relació entre poder polític i mitjans de comunicació. Democràcia deliberativa.
Tema 6. La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública.
Les teories sobre els efectes persuasius dels mitjans.
6.1. Teories de l’impacte directe. Comunicació propagandística.
6.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
6.3. Efectes poderosos sota condicions limitades. Tematització. Espiral del silenci. Agenda, priming i framing.
Tema 7. La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública.
Comunicació política: redefinir la percepció de l’espai públic i la participació democràtica.
7.1. Comunicació política. Definició i components
7.2. Democràcia mediàtica. Campanyes electorals i comunicació institucional.
7.3. La mediació de les imatges polítiques i les noves tecnologies.
Tema 8. El camp demoscòpc: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública.
8.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes.
8.1.1 Limitacions i alternatives.
8.1.2 Principals fonts estadístiques. Estudis d'opinió rellevants.
8.2. Tractament periodístic de les enquestes.
8.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- Definir i construir una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marco de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- Comprendre i avaluar críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i /o context socio-històrics. X  X  X X
OG3.- Conèixer i avaluar críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- Identificar i avaluar críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- Identificar els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- Comprendre els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- Conèixer les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- Identificar els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- Comprendre els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- Analitzar la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- Desenvolupar una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- Identificar les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- Avaluar críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- Conèixer i avaluar críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).      X
OE12.- Comprendre el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- Conèixer les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- Saber avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 53 97

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 1 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 1    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari - 2 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives - 2 3    
A.3) Classes expositives 4 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 


Fonts d'informació

- AIRA, Toni.  Màrqueting polític: l'art de guanyar eleccions. Del cartell a Youtube. Barcelona: Trípodos, 2008.
- ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993
- Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión. Códigos y guías de ESOMAR y normas aplicables a la investigación de mercados. Barcelona: AEDEMO, 2000.
- BERRIO, Jordi. La comunicació en democràcia: una visió sobre l'opinió pública. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona et al. Col·lecció Aldea Global, 2000
- BERGANZA, M.Rosa y RUIZ SAN ROMÁN, José Antonio (coords.) Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: McGraw-Hill, 2005.
- CANEL, M.José. Comunicación política. Una guía práctica para su estudio y práctica. Madrid: Tecnos, 2006
- COTTLE, Sean (ed.) News, Public Relations and Power. London: Sage, 2003.
- CRESPI, Irving. El proceso de opinión pública. Cómo habla la gente. Barcelona: Editorial Ariel, 2000
- D'ADAMO, Orlando, GARCÍA BEAUDOUX, V., FREIDENBERG, F. Medios de comunicación y opinión pública. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, SAU, 2007.
- ESCUDERO, Lucrecia, GARCÍA-RUBIO, C. (coord.) Democracias de opinión. Medios y comunicación política. Madrid: La Crujía, 2007
- GROSSI, Giorgio. La opinión pública. Teoría del campo demoscópico. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Colección Monografías, nº244, 2007.
- HABERMAS, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructura de la vida pública. Madrid: Editorial Gustavo Gili (7a edició), 2007
- HALLIN, David.C. y MANCINI, Paolo. Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona: Ed. Hacer. (1a edició en castellà), 2008.
- IGARTUA, Juan José y HUMANES, M.Luisa. Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Editorial Síntesis, 2004
- LIPPMANN, Walter. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre (edición castellana) 2003
- MONZÓN, Cándido. Opinión pública, comunicación y política. La formación del espacio pública. Madrid: Editorial Tecnos. (2a edició), 2006
- McCOMBS, Maxwell. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós (1a edició en castellà), 2006
- MORAGAS, Manuel de (ed.) Sociología de la comunicación de masas, 5 tomos, Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- MUÑOZ ALONSO, A., MONZÓN, C., ROSPIR, J.I., DADER, J.L. Opinión pública y comunicación política. Madrid: EUDEMA, 1992 
- MUÑOZ, A. y ROSPIR, J.I. (eds.) Democracia mediática y campañas electorales. Barcelona: Editorial Ariel, 1999
- NOELLE-NEUMANN, Elizabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Paidós (2a. edició en castellà), 2003
- PRICE, Vincent. Opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós (1a edició en castellà), 1994
- REY LENNON, F., y PISCITELLI MURPHY, A.P. Pequeño manual de encuestas de opinión pública. Buenos Aires/Madrid: La Crujía, 2004
- RUIZ SAN ROMÁN, J.A. Introducción a la tradición clásica de la opinión pública. Madrid: Editorial Tecnos, 1997.
- SÁDABA, Teresa. Framing. Una teoría para los medios de comunicación. Pamplona: Ulzama, 2006
- SAMPEDRO, Víctor. Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid: Ediciones Istmo. Colección Ciencia Política, 2000


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s'admetran, a efectes d'avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball escrit: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius

Consisteix en una sèrie de qüestionaris conceptuals i/o comprensius de caràcter teòric que l’estudiant ha de dur a terme de manera individual a l’aula a partir del treball autònom no presencial previ de lectura de textos i preparació dels materials del curs indicats pel professorat.
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).

Individual NO 20%
2 1-2 Activitat d’aplicació: Cobertura i tractament mediàtic d’un tema d’opinió pública

Consisteix en analitzar de manera comparada la cobertura i tractament mediàtic d’alguns temes d’opinió pública seleccionats pel professorat.
Aquesta activitat de caràcter teòrico-pràctic es realitza en grup fora de l’aula, però comporta una part presencial de seguiment i exposició del treball.

Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).
Un cop lliurada i avaluada pot requerir-se als estudiants l’exposició oral i/o la prova escrita dels resultats o del procés
d’elaboració, individualment o en grup.

Grupal (4-5 membres) NO 15%
3 2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública

Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública, en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). Programació anticipada. En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).

Un cop lliurada i avaluada pot requerir-se als estudiants l’exposició oral i/o la prova escrita dels resultats o del procés
d’elaboració, individualment o en grup.

Grupal (4-5 membres) NO 15%
4 1-2 Examen teòric-pràctic

L’examen, de caràcter teòrico-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual (60%) i de tipus comprensiu i/o analític (40%).
Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou tant totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.
L’examen es realitzarà en el període oficial d’exàmens del primer semestre i s’avaluarà del 0 al 10. És imprescindible aprovar-lo amb una puntuació mínima de 5 sobre 10 per fer la suma de l’avaluació contínua. En cas d’obtenir una nota inferior a la puntuació mínima o un NP el resultat de l’avaluació final serà SUSPENS amb la nota corresponent de l’examen.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòrico-pràctic escrit Els estudiants amb una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 podran acollir-se a una convocatòria de reavaluació en la data programada per l’ESRP i dins el mateix semestre en el que s’ha impartit la docència.
La reavaluació es farà sobre la totalitat de l’assignatura a través d’un examen teòrico-pràctic amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%) i exercicis d’aplicació analítica (30%).  Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)