Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 1-3

Projecte final de curs

El projecte final del curs
es realitzarà per grups de 3-4
estudiants.

Grups 30%
3 1-3 Examen

Examen tipus test, de 40 preguntes
amb tres possibles respostes
cadascuna, de les quals només una
resposta serà l'òptima. No comptaran
en negatiu les respostes incorrectes.
- No està permès consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen. No es faran exàmens orals.
- No es faran exàmens orals

Individual 60%

Avaluació continuada:

L'avaluació continuada serà la suma de l'assistència i participació en el curs, la ponderació del projecte final i
de la nota de l'examen.

 

Molt important:
El lliurament d’una activitat d’avaluació continuada copiada o duplicada d’un altre(s) estudiant(s)
pertanyent(s) al mateix grup, o a un altre, comportarà la consideració de l’activitat com a suspesa per a tots
els estudiants implicats.
En la preparació de les pràctiques, està totalment prohibit fer una còpia literal ("copiar i enganxar") de
continguts extrets de fonts d’informació d’Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot
recomanable fer consultes prèvies d’altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir
noves idees, etc.
En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de
referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és
imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.

Aquesta assignatura es pot superar o bé per avaluació continuada, a través de pràctiques i la participació a
classe, o mitjançant avaluació única amb un examen final.
Es recomana optar per l’avaluació continuada perquè facilita l’aprenentatge i l’assimilació dels continguts de
l’assignatura, i ajuda a dominar les eines conceptuals que incorpora.

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota màxima a obtenir és un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita presencial. Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.

- No està permès consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen. No es faran exàmens orals.
- No es faran exàmens orals.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Prova escrita presencial tipus test, de 40 preguntes amb tres possibles respostes cadascuna, de les quals només una resposta serà l'òptima. No comptaran en negatiu les respostes incorrectes. . En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada d'una hora.

- No està permès consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen. No es faran exàmens orals.
- No es faran exàmens orals.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota màxima a obtenir és un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial

Prova escrita presencial. Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.

- No està permès consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen. No es faran exàmens orals.
- No es faran exàmens orals.

100%