Temari
Bloc 1 Títol: Grups d'interès i entitats afins. Lobbisme

Tema 1. Concepte, delimitació i denominació dels grups d’interès. Elements i tipologia. Lobbisme.
1.1. Grups d'interès, relacions públiques i polítiques públiques.
1.2. Altres interessos: Empreses privades; institucions socials; institucions governamentals i d'altres.
Casos pràctics: la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i la Plataforma per la Llengua.
1.3. El rol de la premsa. Les xarxes socials.
1.4. Els think tanks i els advocacy tanks. Concepte, funcions i tipologia.
1.5. Anàlisi comparativa entre grups d'interès i entitats afins a Espanya, Europa i els Estats Units.
Casos pràctics: Entrevista amb Francesc Ponsa, director de l’"Observatorio de los think tanks en España". Entrevista a Maurice J. Kurland, Soci. Alcalde & Fay, Arlington, Virginia, Estats Units.
Naturalesa i actors del lobbisme.
1.6. El lobbisme a l'Estat Espanyol i als Estats Units. Legitimitat i regulació del lobbisme.
Casos pràctics: Entrevista a Carlos Lareau, fundador i soci director, Conduit Market Engineers. Entrevista a Joan Capdevila, diputat al Congrés dels Diputats (ERC).
1.7. Estratègies de lobbisme: Investigació, Planificació, Execució, i Avaluació.

Bloc 2 Títol: Agenda-setting i lobbisme

Tema 2. Teoria de l’Agenda-Setting. Definició, elements i tipologia.

2.1. Terminologia i Metodologia de la Teoria de l’Agenda-Setting. Com se seleccionen els temes o notícies i es jerarquitzen als mitjans, influint posteriorment a l’audiència.
2.2. Les tres agendes: L’agenda dels mitjans de comunicació, l’agenda pública i l’agenda política. Els precedents i inicis de la teoria de l’Agenda-Setting. Elements de l’agenda: Temes (Issues), Rellevància (Salience), Temes familiars o propers (obtrusive) i desconeguts i llunyans (unobtrusive).
2.3. Factors que afecten el procés d’Agenda-Setting: marc temporal, naturalesa dels temes, variables demogràfiques, tipus de mitjà de comunicació i altres factors.
2.4. El seleccionador de notícies o gatekeeper.
2.5. Metodologia. Medició de l’agenda pública. Medició de l’agenda dels mitjans de comunicació.
2.6. Segon nivell de l’Agenda-Setting. Introducció a l’estudi de les influències que generen a l’audiència les opinions i comentaris que donen els mitjans sobre temes o personatges. Efecte Priming o Preparació. Efecte Framing o Enquadrament.

Bloc 3 Títol: Lobbisme

Tema 3. Lobbisme a la Unió Europea: Característiques i actors.
3.1. El lobbisme a les institucions europees: Comissió, Consell, Parlament Europeu, i d’altres.
Casos pràctics: Entrevista a Elsa Vecino, directora técnica, EuropeanGroupfor Generic Veterinary Products, Brussel·les. Entrevista a un lobbista del sector energètic espanyol, Brussel·les.
3.2. La transparència. Comparació de sistemes de transparència entre la UE, Espanya i Catalunya.
3.3. Ajuts i subvencions.
3.4. Licitacions i concursos de la Unió Europea a tercers països.
3.5. El lobbisme en la lliure competència.
3.6. Queixes i recursos a l'abast d'empreses i ciutadans.