Temari
Bloc 1 Títol: Grups d'interès i entitats afins. Lobbisme

Tema 1. Concepte, delimitació i denominació dels grups d’interès. Elements i tipologia. 
1.1. Definició.
1.2. Tipologies de grups d'interès i escoles
1.3. Escoles.

1.4. Ecologia de grups.

1.5. Èxit i influència.
1.6. Els think tanks i els advocacy tanks. Concepte, funcions i tipologia.
1.7. Anàlisi comparativa entre grups d'interès i entitats afins a Espanya, Europa i els Estats Units.
1.8. Naturalesa i actors del lobbisme.
1.9. El lobbisme a l'Estat Espanyol i als Estats Units. Legitimitat i regulació del lobbisme.

1.10. El paper de les RRPP en els grups d'interès i think tanks.

1.11. Teoria de l'Agenda Setting i la seva connexió amb els grups de pressió i les RRPP.
1.12. Casos pràctics.

Bloc 2 Títol: Agenda-setting i lobbisme

Tema 2. Representació i governabilitat: una reflexió sobre el paper dels ciutadans organitzats en les

democràcies

2.1. El paper dels ciutadans organitzats en la teoria democràtica.

2.2. L'arquitectura institucional de la pluralitat.
2.3. Propostes normatives.
2.4. Grups d'interès empresarials, sindicals i professionals.
2.5. Grups d'interès promotors de causes.

Bloc 3 Títol: Lobbisme

Tema 3. La dimensió europea de la intermediació d'interessos: Característiques i actors.

3.1. El lobbisme a les institucions europees: Comissió, Consell, Parlament Europeu, i d’altres.
3.2. Comparació del sistema d'intermediació de inteses a Brussel·les amb l'espanyol.
3.3. La dimensió europea del sistema de representació d'interessos a Espanya.