Temari
Bloc 1 Títol: L'estructura del sector dels mitjans de comunicació
Tema 1: El sector de la premsa
1.1 Antecedents històrics: els orígens de la premsa.
1.2 Trets característics del sector de la premsa.
1.3 La premsa gratuïta.
1.4 La crisi de la premsa.
1.5 Els nous models de negoci de la premsa en l’entorn digital.
1.6 L’estructura del sector de la premsa a Espanya i Catalunya.

Tema 2: El sector radiofònic
2.1 Antecedents històrics: els orígens de la ràdio.
2.2 Les bases del model radiofònic espanyol.
2.3 L’estructura del sector radiofònic a Espanya i Catalunya.
2.4 La ràdio a Internet.

Tema 3: El sector televisiu
3.1 Antecedents històrics: models fundadors de la televisió.
3.2 La desregulació televisiva.
3.3 El finançament de la televisió.
3.4 L’estructura de la televisió a Espanya i Catalunya.
Bloc 2 Títol: L'estructura dels sectors de la indústria cultural
Tema 4: La indústria cinematogràfica
4.1 Antecedents històrics: els orígens de la indústria cinematogràfica.
4.2 Els tres processos de la indústria cinematogràfica: producció, distribució i exhibició.
4.3 La digitalització en el sector cinematogràfic.
4.4 El mercat cinematogràfic a Espanya.
4.5 Les polítiques públiques de foment de la indústria cinematogràfica a Espanya.

Tema 5: La indústria dels videojocs
5.1 Antecedents històrics: vers la consolidació d’una indústria emergent.
5.2 Trets característics de la indústria dels videojocs.
5.3 L’estructura organitzativa de la indústria dels videojocs: models de negoci i segments de mercat.
5.4 El mercat dels videojocs a Espanya.

Tema 6: La indústria discogràfica
6.1 Antecedents històrics: l'aparició de la indústria discogràfica.
6.2 Característiques essencials de la indústria discogràfica.
6.3 El mercat de la indústria musical a Espanya.
6.4 L’impacte de la digitalització: la música online.