PLA DOCENT
Assignatura Relacions Públiques en Sectors Especialitzats Codi 361810
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 15/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’objectiu de l’assignatura és donar a l’estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s’actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia dels clients -subjectes promotors-; i dels gabinets/departaments integrats –subjectes executors- així com les eines i mitjans emprats.

Amb la coordinació d’un docent, l’assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l’esquema que es detalla en el temari.

L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura.

Atès les característiques d’aquesta assignatura NO es contempla l’opció d’avaluació única.

Temari
Bloc 1 Títol: Sectors
LLISTAT DE SECTORS
Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per donar a aquesta assignatura la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L’objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l’assignatura.
Es presenten, a tall d’exemple, una mostra dels sectors preparats. Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.
Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.
EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
SECTOR CULTURAL
Descripció Les relacions públiques i la comunicació en el sector cultural; oportunitats i reptes del món de la cultura en la societats de l’oci actual.
SECTOR FRANQUICIAS 
Descripció Transporte urgente de paquetería.
SECTOR SANITARI 
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des del sector farmacèutic, les consultores i les agències de comunicació.
SECTOR SOCIAL MEDIA 
Descripció El social media es un conjunto de plataformas de comunicación online, donde el contenido de la actividad comunicativa, en su mayoría, es creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, publicación e intercambio de información de una forma más sencilla.
Con la aparición de estos medios, la publicidad y las relaciones públicas, adquieren otra dimensión más social y aparecen nuevos actores en el entorno, como es el “prosumidor”.
SECTOR MODA 
Descripció En On Human Finery, libro escrito en 1945 pero modificado en gran medida en 1976, Quentin Bell, sobrino y biógrafo de Virginia Woolf, señalaba: ‘Los economistas, que no han pasado por alto la importancia de Veblen, tienden, me parece, a olvidar  su teoría del vestido e incluso la teoría del vestido en general, y a considerar que este tipo de estudios se limita a una contemplación de los escaparates de los modistos y de los museos, y da rienda suelta a las elucubraciones del Teufelsdröckh de Carlyle. Es cierto que el estudio del vestido se sale de su ámbito y recae en la sociología. Sin embargo, en Gran Bretaña, incluso los sociólogos lo dejan para los historiadores que, a su vez, parecen no interesarse por la sociología. En Estados Unidos, este estudio se deja en manos de sociólogos que no se preocupan por la historia. El estudio del vestido es, sin embargo, capital para cualquiera que se interese por el comportamiento humano en su dimensión tanto sociológica como histórica’.
La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento.
Hoy día el sector es un sector fundamental.
A destacar: importancia de la comunicación y de las RRPP en general y la falta de desarrollo empresarial (empresas familiares y/o gestionadas como familiares).
SECTOR GRAN CONSUMO 
Descripció La industria española de alimentación y bebidas supone el 16% de las ventas netas del total de la industria y el 8% del PIB español, lo que la convierte en el primer sector industrial de la economía española y el quinto de Europa.
El sector de alimentación y bebidas está formado por un total de 30.261 empresas (96% pymes) que ofrecen empleo a 445.475 personas, lo que supone un 17% del empleo industrial.
SECTOR FOTOGRÁFICO 
Descripció El sector de la industria fotográfica está compuesto por fabricantes de material fotográfico (cámaras y elementos auxiliares) y distribuidores del mismo.
Durante los últimos años y con la irrupción de la fotografía digital ha perdido importancia un agente de mercado de gran peso en el pasado, los laboratorios fotográficos que completaban la parte final del proceso fotográfico convencional.
La comunicación en este sector ha estado tradicionalmente focalizada hacia la presentación de las cámaras fotográficas, como elemento motor de esta industria.
Normalmente los fabricantes han presentado su oferta a través de medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). La distribución también ha presentado su oferta y especialización a través de estos medios.
Paralelamente la industria fotográfica ha dedicado esfuerzos en el desarrollo del mercado en cuanto a conocimiento de la técnica fotográfica, intentando crear afición entre el público, ha sido en esta área en la que se han desarrollado actividades de RRPP de cierta relevancia, como concursos, talleres, formación, ferias, etc.
SECTOR Relacions Públiques Virtuals (l’ús d’Internet i les xarxes socials digitals en la comunicació i les relacions públiques). 
Descripció L’evolució de les noves tecnologies i internet està impulsant cada cop més el desenvolupament d’una representació digital del món real, amb la qual cosa apareixen noves formes de comunicació i relacions entre persones, entitats, empreses i organitzacions socials. La coexistència d’un món real i un altre de digital, amb regles de joc diferents, fa necessari adoptar, tant a empreses com a sectors professionals, estratègies de màrqueting, comunicació i relacions públiques amb nous enfocaments.
En aquest sentit, en les sessions del curs es plantejaran les dinàmiques empresarials davant el posicionament de l’empresa en el món digital, així com davant dels processos de reputació corporativa a la xarxa, a partir de l’ús de les xarxes socials, i a través dels processos d’escolta activa, monitorització i posicionament digital, i dinamització, estimulació i moderació de continguts.
SECTOR RECERCA I INNOVACIÓ 
Descripció El sector de la recerca i la innovació es troba en plena expansió. Les economies occidentals estan evolucionant des d’un model basat en la indústria i els serveis a un altre basat en el coneixement. Aquest canvi ha donat lloc durant els darrers anys a l’aparició de parcs científics i tecnològics, que aglutinen instituts de recerca i empreses de tecnologia, que col·laboren estretament amb organitzacions més tradicionals, com centres sanitaris o empreses farmacèutiques. En pocs anys, l’Estat espanyol, i concretament Catalunya, s’ha convertit en un referent al sud d’Europa en investigació, sobretot en el sector biomèdic. Espanya és en novè país del món amb major producció científica. El 3,4% dels articles publicats en revistes científiques compta amb la participació d’investigadors espanyols (Font: OCDE). Tot i així, aquesta situació no es correspon amb el desenvolupament de tecnologia (per exemple, menys de l’1% de les patents mundials són espanyoles). El repte del sector és augmentar l’aplicació dels resultats de la recerca. La comunicació té un paper fonamental en aquest procés.

Des del punt de vista comunicatiu, el sector de la recerca i la innovació té diverses particularitats:

- Públics molt diversos i nombrosos.
Missatges complexos (terminologia especialitzada). 
Canals de comunicació específics (revistes científiques, congressos, etc.).
Imatge estereotipada del científic. 
- Necessitat de divulgació dels resultats científics a la societat.
SECTOR EDUCACIÓ
Descripció L’activitat econòmica del sector de l’ensenyament comprèn des de l’educació pre primària fins a les activitats auxiliars a l’educació, on el coneixement és el producte d’intercanvi. El principal actor d’aquest sector és l’escola, que és una organització de persones, amb objectius clars de qualitat i de creixement que la defineixen com una empresa. I com a tal, utilitza una sèrie d’eines que li permeten brindar el seu servei en les millors condicions possibles. La comunicació és una d’aquestes eines. El sector de la comunicació està en plena expansió i en els últims anys s’ha convertit en un gran inductor de llocs de treball també en l’àmbit de l’educació donat que, com a servei, l’ensenyament s’ha hagut d’adaptar als requeriments d’una realitat canviant que exigeix nous continguts, espais, dissenys curriculars i estils per ser útil a la societat. I això és vàlid tant per les institucions d’escolaritat privada com per les d’escolaritat pública.
 SECTOR LOGÍSTIC
 Descripció Breu descripció de les característiques del sector, acotant aquells aspectes que es consideraran en les sessions.
És un sector que s’ha desenvolupat molt en els darrers 15 anys, de la mà de la deslocalització de la producció, la proliferació de grans centres comercials i les tècniques de producció ajustades a la demanda. També és molt important la posició estratègica d’Espanya al sud d’Europa, amb els seus grans ports mediterranis i atlàntics i la seva proximitat al continent africà.
 SECTOR TURISME
 Descripció El turisme és un dels sectors econòmics estratègics de la nostra economia. Conèixer la seva complexitat, els actors que hi participen, les estratègies de comunicació i la tipologia d’empreses que hi treballen són els objectius principals d’aquesta assignatura.
SECTOR RADIO
Descripció La radio es un medio tradicional pero con una gran capacidad de adaptación. La participación del oyente ha sido uno de los rasgos principales del medio radiofónico e Internet ha ampliado los sistemas de comunicación entre emisor y receptor. La radio es uno de los medios con más tradición en España y con gran fidelidad por parte de los oyentes, factores que hacen del medio radiofónico un sector sumamente atractivo para el profesional de la comunicación.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la programació de nous sectors.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica dels sectors d’activitat de RRPP programats.  X  X    X  X 
OG2.- L'alumne tindrà el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumne interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.-L'alumne coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera. X  
OE2.-L'alumne coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X   
OE3.-L'alumne coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X  
OE4-L'alumne coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X   
OE5.-L'alumne coneixerà professionals en actiu.    

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

Fonts d'informació
Bibliografia "ad hoc" facilitada per cada col·laborador docent vinculat al sector impartit.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA L’OPCIÓ D’AVALUACIÓ ÚNICA.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. Individual -
2 i succe-ssius Tots Activitats d'aplicació: Sector 1 i successius Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.

Consulteu a l’aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
Individual/Grupal (segons el sector) % corres-ponent a cada sector fins a sumar 100%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota màxima a obtenir és un 5.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Examen de cada un dels sectors suspesos. % proporcional a les sessions impartides (Es publicarà el detall via Moodle)

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.