PLA DOCENT
Assignatura Recursos Humans Codi 360423
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. M. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’assignatura suposa que els alumnes no tenen coneixements (o només molt parcialment) sobre la gestió de recursos humans. Per aquest motiu, se segueixen diversos mètodes de treball.

Respecte al treball a l’aula, predomina l’exposició oral, per part del professor, tant de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals, com d’abundants exemples extrets del món de les organitzacions, per a facilitar la comprensió dels aspectes teòrics. Així mateix, per a facilitar el seguiment de l’assignatura, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes baixen del campus virtual). S’espera que, a mida que el curs avança, els alumnes tinguin una actitud més activa a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva mitjançant la realització d'exercicis pràctics, la participació i la realització d'exposicions.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que dificultin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes teòrics associats a la relació laboral i la gestió de recursos humans
Tema 1: Organitzacions, treballs i persones.
1.1. Antecedents històrics de la gestió de recursos humans.
1.2. Estils de direcció i la seva influència en la gestió de recursos humans.

Tema 2: La funció de la gestió de recursos humans.
2.1. Funcions i estructura del departament.
2.2. La figura del gestor de recursos.
Bloc 2 Títol: Gestió pràctica dels recursos humans a les organitzacions
Tema 3: La planificació dels recursos humans.
3.1. La planificació de recursos humans i la seva inserció a la direcció estratègica de l’empresa.
3.2. Anàlisi i descripció de llocs de treball.
3.3. Perfils professionals i competències professionals.
3.4. Estudi de les necessitats de personal.

Tema 4: La selecció de personal.
4.1. Reclutament.
4.2. Preselecció, entrevista i proves d’idoneïtat
4.3. Contractació.
4.4. Acollida, incorporació i seguiment.

Tema 5: La remuneració.
5.1. Les bases d’un sistema retributiu.
5.2. Principis retributius.
5.3. Tipologia remunerativa.
5.4. La nòmina.

Tema 6: Clima laboral i absentisme.
6.1. La comunicació.
6.2. La motivació.
6.3. La participació.
6.4. L’absentisme.

Tema 7: Polítiques de benestar.
7.1. Conciliació de vida laboral i familiar.
7.2. Mobbing.
7.3. Igualtat.
7.4. Prevenció de riscos laborals.

Tema 8: Desenvolupament professional.
8.1. Formació.
8.2. Carreres professionals.
8.3. El coaching.
8.4. El mentoring.

Tema 9: L'avaluació del personal.
9.1. Objectius de l’avaluació de personal.
9.2. Tipus d'avaluació.

Tema 10: El conflicte i la negociació col·lectiva.
10.1. Premisses en la negociació.
10.2. La negociació.
10.3. Després de la negociació.
10.4. La negociació col·lectiva.

Tema 11: L’acomiadament.
11.1. Extinció del contracte: tipus d’acomiadament.
11.2. Indemnitzacions.
11.4. Liquidació a l’extinció del contracte.
11.5. Cost de la rotació de personal.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4 C6 C7 C11 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i teories per a comprendre la gestió de recursos humans.  X   X   X  
OG2.- L’alumne aprendrà les principals tècniques de gestió pràctica dels recursos humans.  X X X     X
OG3.- L’alumne coneixerà la realitat espanyola en gestió de recursos humans.  X X         X
OG4.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics de gestió de recursos humans.  X X X X     X
OG5.- L’alumne comprendrà la gestió de recursos humans dins la direcció estratègica de l’empresa. X   X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de la gestió d’empresa.   X X X
OE2.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de les relacions laborals. X   X    
OE3.- L’alumne coneixerà les principals característiques de la funció del gestor de recursos humans.  X   X   X
2 OE4.- L’alumne entendrà el procés de planificació a l’empresa.    X   X X
OE5.- L’alumne adquirirà la manera de raonar per solucionar aspectes pràctics de gestió de recursos humans.       X X
OE6.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’eficiència a l’empresa.    X  X X X
OE7.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’equitat a l’empresa.      X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 40 110

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 3 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 20
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 9 C.1) Seminari -- 3 22 D.1) Treball autònom de l’estudiant 45
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 9 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
AGUIRRE DE MENA et al. Dirección y gestión de personal. Madrid: Pirámide, 2006.
ALBIZU, E.; LANDETA, J. Dirección estratégica de los recursos humanos. Madrid: Pirámide, 2001.
BLANCO, A. Trabajadores competentes. Madrid: ESIC, 2007.
BLYTON, P.; TURNBULL, P. The dynamics of employee relations. London: Macmillan, 1998.
CASARES, E.; SARRIES, L. Buensas Prácticas de Recursos Humanos. Madrid: Esic Editorial, 2008.
CALLE, M. Fundamentos de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2004.
CARDÓN, A. Coaching de equipos. Madrid: Gestión 2000, 2005.
CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Madrid: McGraw Hill, 2011.
GÓMEZ-MEJÍA, L.R.; BALKIN, D.B.;CARDY, R.L. Gestión de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2008.
LEAL, A. et al. El factor humano en las relaciones laborales. Madrid: Pirámide, 1999.
OSCA, A. Selección, Evaluación y Desarrollo de los Recursos Humanos. Madrid: Editorial Sanz y Torres, S.L., 2006
PEÑA, M.La Psicología y la empresa: el factor humano. Barcelona: Esade-Hispano Europea, 1999.
PINEDA, P. Auditoría de la formación. Barcelona: Gestión 2000, 2003.
PORRET, M. Dirección y gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000.
PORRET, M. Recursos Humanos. Dirigir y gestionar personas en las organizaciones. Madrid: Esic Editorial, 2007.
PUCHOL, L. El libro de la negociación. Barcelona: Díaz de Santos, 2007.
RUBIO, T. Recuursos Humanos. Dirección y gestión de personas en las organizaciones. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2016.
SASTRE, M.A.; AGUILAR, E.Mª. Dirección de recursos humanos. Un enfoque estratégico. Madrid: Mc Graw Hill, 2003.
SUTIL, L. Neurociencia, empresa y marketing. Madrid: Esic Editorial, 2013.
VALERO, J.A. Recursos Humanos. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2008
VILLA, J,P. Manual de Coaching: cómo mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Profit Editorial, 2015.
WHITMORE, J. Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Paidós, 2011.

Per la realització de treballs pràctics i/o exposicions el professor podrà recomanar llibres específics a petició dels alumnes. Així mateix s’anirà recomanat webgrafia sobre temes d’actualitat sobre el sector dels recursos humans i es compartiran d’altres documents d’interès en parts concretes del temari que es penjaran al Moodle.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
    • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Mostrar interès en l'assignatura mitjançant la participació activa notable durant les classes (no només assistència). Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punts)
2 1-2 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
3 2 Classes expositives Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Han d’entregar el PowerPoint realitzat.

L'exposició s'ha de fer sense el suport de cap més document que el PowerPoint.
Grupal (4-6 membres) 25%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada. 
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en donar solució a un cas pràctic concret facilitat per la docent, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en l’assignatura. 25%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en el desenvolupament d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura, a escollir entre diferents possibles temàtiques que seran facilitades per la docent. 25%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en el desenvolupament d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura, a escollir entre diferents possibles temàtiques que seran facilitades per la docent. 25%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.