Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Mostrar interès en l'assignatura mitjançant la participació activa notable durant les classes (no només assistència). Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punts)
2 1-2 Activitats d’aplicació Test de 20 preguntes sobre la meitat del temari com a màxim. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Individual 25%
3 2 Classes expositives Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre 30-40 propostes del professor. Han d’entregar el PowerPoint realitzat.

L'exposició s'ha de fer sense el suport de cap més document que el PowerPoint.
Grupal (4-6 membres) 25%
4 1-2 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 25 preguntes. Es complementarà amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Consistirà en donar solució a un cas pràctic concret facilitat per la docent, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en l’àmbit de l’assignatura. Serà d’obligatòria entrega prèvia a la data de l’examen de reavaluació segons el calendari oficial de l’escola (com a màxim el dia abans). 25%
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 75%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació Activitat d’aplicació individual de desenvolupament d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura, a escollir entre diferents possibles temàtiques que seran facilitades per la docent.

La data límit d’entrega serà l’últim dia de classe de l’assignatura segons el calendari oficial de l’escola. Aquest treball serà tutoritzat.
25%
2 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 25 preguntes. Es complementarà amb algun exercici com els realitzats a classe i o alguna pregunta oberta. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Consistirà en donar solució a un cas pràctic concret facilitat per la docent, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en l’àmbit de l’assignatura. Serà d’obligatòria entrega prèvia a la data de l’examen de reavaluació segons el calendari oficial de l’escola (com a màxim el dia abans). 25%
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 25 preguntes. Es complementarà amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 75%