Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes teòrics associats a la relació laboral i la gestió de recursos humans
Tema 1: Organitzacions, treballs i persones.
1.1. Antecedents històrics de la gestió de recursos humans.
1.2. Estils de direcció i la seva influència en la gestió de recursos humans.

Tema 2: La funció de la gestió de recursos humans.
2.1. Funcions i estructura del departament.
2.2. La figura del gestor de recursos.
Bloc 2 Títol: Gestió pràctica dels recursos humans a les organitzacions
Tema 3: La planificació dels recursos humans.
3.1. La planificació de recursos humans i la seva inserció a la direcció estratègica de l’empresa.
3.2. Anàlisi i descripció de llocs de treball.
3.3. Perfils professionals i competències professionals.
3.4. Estudi de les necessitats de personal.

Tema 4: La selecció de personal.
4.1. Reclutament.
4.2. Preselecció, entrevista i proves d’idoneïtat
4.3. Contractació.
4.4. Acollida, incorporació i seguiment.

Tema 5: La remuneració.
5.1. Les bases d’un sistema retributiu.
5.2. Principis retributius.
5.3. Tipologia remunerativa.
5.4. La nòmina.

Tema 6: Clima laboral i absentisme.
6.1. La comunicació.
6.2. La motivació.
6.3. La participació.
6.4. L’absentisme.

Tema 7: Polítiques de benestar.
7.1. Conciliació de vida laboral i familiar.
7.2. Mobbing.
7.3. Igualtat.
7.4. Prevenció de riscos laborals.

Tema 8: Desenvolupament professional.
8.1. Formació.
8.2. Carreres professionals.
8.3. El coaching.
8.4. El mentoring.

Tema 9: L'avaluació del personal.
9.1. Objectius de l’avaluació de personal.
9.2. Tipus d'avaluació.

Tema 10: El conflicte i la negociació col·lectiva.
10.1. Premisses en la negociació.
10.2. La negociació.
10.3. Després de la negociació.
10.4. La negociació col·lectiva.

Tema 11: L’acomiadament.
11.1. Extinció del contracte: tipus d’acomiadament.
11.2. Indemnitzacions.
11.4. Liquidació a l’extinció del contracte.
11.5. Cost de la rotació de personal.