PLA DOCENT
Assignatura Creativitat Publicitària Codi 360418
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 20-21

 

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer en què consisteix la capacitat creativa de les persones i com s’aplica aquesta en l’activitat publicitària. Es tracta doncs, de compaginar els estudis teòrics amb un profund i permanent desenvolupament pràctic que permeti a l’estudiant accedir a l’exercici professional de la publicitat amb una sòlida formació universitària.

L’assignatura abasta els àmbits teòric i pràctic. La part pràctica consistirà en la realització d’exercicis individuals o en grup amb la finalitat de controlar la comprensió del contingut teòric.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials obligatoris i complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Creativitat
Tema 1: Introducció a la creativitat
1.1. Concepte de creativitat.
1.2. L’origen de la creativitat: bases fisiològiques.
1.3. Línies d’investigació de la creativitat: procés, producte i característica personal.
1.4. Perfil de la persona creativa.

Tema 2: Procés de creació i tècniques creatives
2.1. Característiques del procés creatiu.
2.2. Etapes del procés creatiu.
2.3. Tècniques a disposició del pensament creatiu.
Bloc 2 Títol: Creativitat publicitària
Tema 1: La creativitat com element específic de la comunicació publicitària
1.1. El procés de creació publicitària.
1.2. Del problema de comunicació a la solució creativa.
1.3. El brief i altres fonts d’informació per a la creativitat.
1.4. El departament creatiu de l’agència.

Tema 2: Estratègia creativa publicitària i creativitat publicitària eficaç
2.1. L’estratègia creativa publicitària: definició i aspectes a tenir en compte.
2.2. Conceptualització.
2.3. Avaluació de la creativitat en l’estratègia creativa publicitària.
2.4. Agències i creatius publicitaris destacats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i actituds necessàries del creatiu/va publicitari/a.   X X X X   X
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la creativitat publicitària.     X X X  
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la creativitat publicitària. X X X X X  X    X
OG4.- L'alumne tindrà la capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris creatius. X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la creativitat publicitària.  X  X    
OE2.-L'alumne integrarà i emprarà les tècniques creatives publicitàries. X  X  X
2 OE3.-L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris creatius de forma eficaç.  X  X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 


Fonts d'informació
Bibliografia:
ABELLÁN, M. Shockvertising publicidad. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-10-2.
Anuario D & AD 10. Köln, Germany: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2500-8.
BONO, E. El pensamiento lateral. Barcelona: Paidós, 1991. ISBN 84-493-0590.
DORRIAN, M.; LUCAS, G. Publicidad de guerrilla. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 84-252-2098.
HARRISON, S. Creatividad. Madrid: Pearson Educación S.A., 2010. ISBN 978-0-273-72518-3.
HIMPE, T. La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad! Barcelona: Art Blume S.L., 2007. ISBN 978-84-9801-225-5.
HIMPE, T. La publicidad de vanguardia. Barcelona: Art Blume S.L., 2008. ISBN 978-84-9801-346-7.
HUNT, J. El arte de la idea. Barcelona: Ediciones Urano S.A., 2010. ISBN 978-84-92452-57-6.
JOANNIS, H. El proceso de creación publicitaria. Bilbao: Deusto, 1992. ISBN 16.149-1969.
LANDA, R. El diseño en la publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2005. ISBN 84-415-1781-9.
LANDA, R. Diseño gráfico y publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. ISBN 978-84-415-2803-1.
LORENTE, J. Piensa, es gratis. Barcelona: Editorial Planeta S.A., 2009. ISBN 978-84-08-08637-6.
LUCAS, G. Publicidad de guerrilla 2. Barcelona: Parramón Edicones S.A., 2011. ISBN 978-84-342-3825-1.
MAHON, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
MAHON, N. Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. ISBN 978-84-252-2478-2.
MEDINA, A. Ideas para tener ideas. Madrid: Person Prentice Hall, 2007. ISBN 978-84-8322-375-8.
MINGUET CÁMARA, E. Publicidad de impacto. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2008. ISBN 978-84-96823-30.
MINGUET CÁMARA, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
MINGUET CÁMARA, E. Super funny advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-22-5.
MOLINÉ, M. Manual del director creativo. Sant Cugat del Vallès. Barcelona: Programa Editorial, 1982. ISBN 84-85129-01-6.
MOLINÉ, M. La comunicación activa. Madrid: Deusto, 1988. ISBN 84-234-0737-3.
NAVARRO GUTIÉRREZ, C. Creatividad publicitaria eficaz. Madrid: ESIC Editorial, 2006. ISBN 84-7356-434-0.
OGLIVLY, D. Confesiones de un publicitario. Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-tau, 1967. ISBN 84-7530-598-9.
PRICKEN, M. Publicidad creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 84-252-1735-0.
REEVES, R. La realidad en la publicidad. Valladolid : Severo Cuesta, 1964. ISBN B-18015-1997.
RICARTE, J. M. Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, col. Aldea Global n. 4, 1998. ISBN 84-490-1222-8.
RODRÍGUEZ ESTRADA, M. Manual de creatividad. Alcalá de Guadaira, Sevilla: Editorial Trillas S.A. 2005. ISBN 84-665-4192-6.
SEGARRA, T. Desde el otro lado del escaparate. Madrid: Espasa Calpe S.A., 2009. ISBN 978-84-670-3084-5.
STOKLOSSA, U. Trucos publicitarios. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. ISBN 84-252-2142-0.
VEKSNER, S. Ser un buen creativo publicitario. Barcelona: Blume, 2010. ISBN 978-84-9801-494-5.
WEBB YOUNG, J. Una técnica para producir ideas. Madrid: Editorial Eresma, 1982. ISBN 84-85783-04-2.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2340-2.

Webgrafia:
Ads of the world [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: < http://adsoftheworld.com/>.
Club de creativos [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: <http://www.clubdecreativos.com>.
TV Anuncios (accés des de les instal·lacions de l'Escola) [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'Aplicació:
Individual
L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en entrenar i preparar la ment per a tenir idees, tècniques creatives i opcions creatives per a una acció publicitària.

El professor indicarà als estudiants quina activitat és de caràcter individual i quina és de caràcter grupal. S’han de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l’assignatura.
Individual 20%
Activitats d'Aplicació:
Grupal
Grupal (4-6 membres) 10%
2 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat.

El professor fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització i establirà els terminis de lliurament i posterior presentació. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’assignatura.
Grupal (4-6 membres) 30%
3 1-2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà a través del Moodle en la data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat. El professor fixarà un model d’estructura del treball per a la seva realització. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’Escola. 50%
2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà a través del Moodle en la data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.