Metodologia i organització general
L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer en què consisteix la capacitat creativa de les persones i com s’aplica aquesta en l’activitat publicitària. Es tracta doncs, de compaginar els estudis teòrics amb un profund i permanent desenvolupament pràctic que permeti a l’estudiant accedir a l’exercici professional de la publicitat amb una sòlida formació universitària.

L’assignatura abasta els àmbits teòric i pràctic. La part pràctica consistirà en la realització d’exercicis individuals o en grup amb la finalitat de controlar la comprensió del contingut teòric.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials obligatoris i complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.