Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Activitats d'aplicació: Exercicis Test de 10-15 preguntes sobre part del temari d'economia, realitzats per els alumnes individualment a l’aula. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Individual 25%
4 2 Activitats d’aplicació:
Exercicis
Test de 10-15 preguntes sobre la part d'empresa. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Individual 25%
5 1-2 Examen  Test de 40 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 20 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

 La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen teòric i pràctic globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. Per superar la prova cal, com a mínim, obtenir un 5. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Test de 15 preguntes de la part d’Economia. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 50%
2 Test de 15 preguntes de la part d'Empresa. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. (A cadascuna de les parts d’Economia i Empresa). Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-30 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 100%