Metodologia i organització general
Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes, el professor plantejarà exercicis pràctics que s’hauran de resoldre a classe i fora d’aquesta per poder seguir la teoria explicada, i col·loquis que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre per grups. Ambdós casos són exercicis per ser debatuts a classe.