Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Aplicació individual per part de l’alumne d’un cas real d’una tècnica publicitària presentada pel docent. Documentació a través dels apunts i fonts de recerca a la bibliografia i internet. Es valora el contingut exposat per escrit i la coherència dins l’assignatura. Individual 25%
2 2 Activitats d’aplicació Anàlisi de  tècniques publicitàries amb aplicació estratègica segons el format indicat pel docent. Documentació a través dels apunts i fonts de recerca a la bibliografia i internet.
Es valora el contingut exposat pels alumnes i la coherència dins l’assignatura.
Grupal (4-5 membres) 25%
3 1-2 Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues respostes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Treball escrit. Anàlisi d’una campanya publicitària i proposta de utilització de tècniques. 50%
2 Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes tipus test es restarà una pregunta correcta. 
50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
100%