PLA DOCENT
Taller Edició de vídeo amb Adobe Premiere Pro Format docència Intensiu
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
Es requereixen coneixements d'informàtica bàsica.
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat.
Torn Únic
Descripció general del taller Taller fonamentalment pràctic amb l’objectiu de desenvolupar la capacitat de generar llenguatge audiovisual aplicable a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.

Aprenentatge de l’eina d’edició de vídeo digital Adobe Premiere en tots els aspectes del programa: els conceptes de vídeo digital, l’edició de vídeo i d’àudio, la creació de títols i d’efectes visuals.

Aconseguir el desbloqueig de les barreres tècniques a favor de la capacitat creativa i la imaginació. Assimilació dels conceptes a partir d’exposicions teòrico-pràctiques i un examen d’avaluació final.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics A aportar per l'estudiant: ordinador amb el programari: Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop i unitat externa d’emmagatzematge (USB).
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 12/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Conceptes bàsics d'edició.
Tema 2. Eines principals d'Adobe Premiere.
Tema 3. Eines d'edició avançades.
Tema 4. Aplicació i control d'efectes, títols i crèdits.
Tema 5. Àudio, exportar i principals compressors.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X   X  
OG2.- L'alumne emprarà els fonaments tècnics per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.          X  
OG3.- L'alumne serà capaç de desbloquejar les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG4.- L'alumne estimularà la seva capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- L'alumne potenciarà la facultat d’observació i crítica a favor de distingir la qualitat d’un producte i resultat audiovisual.  X  X          
OG6.- L'alumne elaborarà productes audiovisuals aplicables a la publicitat a partir de les eines disponibles i d’acord a les necessitats i sistema de difusió.  X X            
OG7- L'alumne experimentarà amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6  OG7
1 OE1.- L'alumne coneixerà els conceptes d’edició de vídeo digital: el concepte d’edició no-lineal, el codi de temps, el concepte de resolució i format audiovisual, formes de mostreig de les imatges, el concepte clip, el concepte seqüència. X X         X
OE2.- L'alumne coneixerà les aplicacions i l’espai de treball del programa: les finestres, les eines d’edició bàsiques i avançades.   X          
OE3.- L'alumne sabrà aplicar les transicions adequades en funció de les necessitats i d’acord a un llenguatge d’edició propi i coherent amb el discurs del treball. X   X X X    
OE4.- L'alumne coneixerà el procés d’edició d’un producte audiovisual des de la captura del material a l’edició avançada: modificar l’opacitat dels clips, desvincular i vincular material, sincronitzar clips, utilitzar marques, modificar la velocitat dels clips. Cada alumne aportarà material propi per treballar. X X   X   X X
OE5.- L'alumne integrarà d’altres programes a Adobe Premiere i saber aplicar efectes en funció dels objectius marcats i a favor d’una edició de qualitat i la desmitificació de l’ús d’efectes abusius. X   X X X    
OE6.- L'alumne sabrà crear títols i crèdits (roll, crawl, still) i treballar l’àudio (nivells, transicions i efectes).   X          
OE7.- L'alumne serà capaç d’emmagatzemar i exportar el producte audiovisual en funció de les necessitats i sistema de difusió. X X       X
2 OE1.- L'alumne configurarà un projecte audiovisual en funció de les necessitats, les possibilitats i sistemes de difusió com a aproximació a una situació laboral real.   X       X X

Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BURCH, N. Praxis del Cine. Madrid: Fundamentos, 1979. ISBN 9788424510145.
CASETTI, F. Teorías del cine. Madrid: Cátedra, 1994. ISBN 9788437612812.
EISENSTEIN S. Teoría y Técnica Cinematográfica. Madrid: Libros de Cine RIALP, 1989. ISBN 9788432125164.
EISENSTEIN S.M., GLENNY Michael i TAYLOR Richard. Hacia una teoría del montaje. Barcelona: Paidós, Barcelona, 2004. ISBN 8449310997.
MARIMON, Joan. El montaje cinematográfico. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2016. ISBN 9788447538065.
PINEL, Vicent. El montaje el espacio y el tiempo del filme. Barcelona: Paidós, 2001. ISBN 9788449315718.
RAIMONDO SOUTO, H. M. Técnica del cine documental y publicitario. Barcelona: Omega, 1976. ISBN 9788428203500.
REISZ, K. Técnica del montaje cinematográfico. Barcelona: Taurus, 1999. ISBN 9788430695768. 
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. Teoría del montaje cinematográfico. Valencia: Filmoteca Generalitat Valenciana, 1991. ISBN 9788449303197.
VV.AA. Aprender Premiere Pro CC con 100 ejercicios prácticos. Barcelona: Marcombo, 2014. ISBN 9788426721037.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 25%
2 2 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Individual 35%
3 2 Treball Edició d’un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.
Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

Observacions

Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.