Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació dels aspectes personals a través de la música.
Tema 2. Música i emoció.
Tema 3. La respiració com a eina per a la claredat mental.
Tema 4. Cant i improvització.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.