PLA DOCENT
Taller Retoc digital i disseny publicitari amb Adobe Photoshop Format docència H/I/N
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. G. S. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Una mirada professional al Photoshop: Retoc i tractament d’imatge.
Disseny publicitari.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (versió mínima Photoshop 2.0), smartphones...
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE) 

 

Data de creació: 13/12/2013
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista professional.
1.1. Per a què serveix el Photoshop?
1.2. Eines i interfície

1.3. Formats d’arxiu, resolució, diferència entre imatge vectorial o de píxels.

 

Tema 2. Tractament d’imatge.
2.1. Traçats, retall, retoc, capes, text, etc.
2.2. Retoc d’un retrat.
2.3. Retoc d’objectes.

 

Tema 3. Fotomuntatge i collage.
3.1. Collage: afegir textures a imatges o il·lustracions
3.2. Mock-ups i fotomuntatges (merchandising)

 

Tema 4. Gif animat.
4.1. Com crear un gif animat senzill per a web o xarxes socials.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne es submergirà en el coneixement professional del Photoshop. X X X X X X X X
OG2.- L'alumne adquirirà el coneixement suficient per poder treballar en Photoshop de manera professional i amb resultats vàlids. X X X X X X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà totes les eines del Photoshop i les seves aplicacions. X X
OE2.- L'alumne adquirirà el coneixement sobre la imatge i les seves qualitats. X X
OE3.- L'alumne aprendrà a desenvolupar-se de manera professional. X X
OE4.- L'alumne assolirà els resultats que es proposi amb el programari estudiat. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Sobre Adobe Photoshop:
Tutorials per temàtiques [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://helpx.adobe.com/es/photoshop/tutorials.html>.
Adobe daily creative challange [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
<https://www.behance.net/challenge/photoshop>.

 

Inspiració i referències de projectes:
Graffica [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
<https://graffica.info/>.

 

Recursos:
Banc d’imatges lliure: Unsplash [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://unsplash.com/>.
Banc d’icones Flaticon [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.flaticon.com/>.
Banc de mock-ups Mock-up World [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.mockupworld.co/all-mockups/>.
Banc de tipografies Fontsquirrel [en línia]. [Consulta: 29/06/2020]. Disponible a:
< https://www.fontsquirrel.com/>.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en el retoc fotogràfic d'un retrat, el retoc fotogràfic d'un producte (objecte), afegir textures a una imatge, edició d’un mockup (merchandising) i la creació d'un gif animat per a instagram amb text, imatges i elements vectorials.

 

Criteris d’avaluació del exercicis pràctics:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
-Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 50%
3 Treball

Realització d'un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.

 

Consistirà en la creació d'un anunci d’un producte en format A4 per a una revista. Caldrà utilitzar un mínim de 4 imatges i utilitzar els diferents recursos apresos com màscares, efectes i textos.


Criteris d’avaluació del projecte:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines i en concepte visual.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
-Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 40%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.