Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en el retoc fotogràfic d'un retrat, el retoc fotogràfic d'un producte (objecte), afegir textures a una imatge, edició d’un mockup (merchandising) i la creació d'un gif animat per a instagram amb text, imatges i elements vectorials.

 

Criteris d’avaluació del exercicis pràctics:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
-Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 50%
3 Treball

Realització d'un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.

 

Consistirà en la creació d'un anunci d’un producte en format A4 per a una revista. Caldrà utilitzar un mínim de 4 imatges i utilitzar els diferents recursos apresos com màscares, efectes i textos.


Criteris d’avaluació del projecte:
- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.

 

Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines i en concepte visual.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.

 

Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines.
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
-Entrega dels documents amb les especificacions tècniques correctes.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta, dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.

Individual 40%